Privacy geborgd bij levering persoonsgegevens jeugdhulp aan CBS

© ANP
Sinds 1 januari 2015 zijn jeugdhulpaanbieders verplicht gegevens over het jeugdhulpgebruik (inclusief persoonsgegevens zoals het burger service nummer (BSN)) aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te leveren ten behoeve van de Beleidsinformatie Jeugd. Hoe is het gesteld met de privacy bij deze leveringen?

In de CBS-wet is vastgelegd dat het CBS gebruik mag maken van persoonsgegevens voor statistische doeleinden. De CBS-wet vormt samen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) het juridische kader waarbinnen het CBS persoonsgegevens mag verwerken. De CBS-wet verbiedt het CBS deze persoonsgegevens aan anderen te verstrekken. Ook is het CBS verplicht informatie zo te publiceren dat individuele personen niet herkenbaar zijn.

Het BSN wordt door het CBS als hulpmiddel gebruikt voor de samenstelling van statistieken, zoals de Beleidsinformatie Jeugd. Door combinatie van informatie uit diverse enquêtes en registraties kan met minder enquêtedruk op meer efficiënte wijze statistische informatie worden geleverd. Het CBS zorgt voor technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van de gegevens. Gedurende het hele verwerkingsproces blijven identificerende persoonsgegevens (BSN en geboortedatum) versleuteld. CBS-medewerkers die statistische werkzaamheden uitvoeren hebben géén toegang tot de identificerende persoonsgegevens.
Ook op basis van de in de Jeugdwet opgenomen bepalingen over de “gegevensverwerking ten behoeve van beleidsinformatie en de toegang” en het daarbij behorende Besluit Jeugdwet en de Regeling Jeugdwet is het CBS bevoegd om persoonsgegevens zoals het BSN en de zogenaamde bijzondere gegevens zoals over de gezondheid te ontvangen. Jeugdhulpaanbieders zijn ook op basis van deze wet- en regelgeving verplicht de gegevens te verstrekken aan het CBS voor het opstellen van beleidsinformatie. Deze aanlevering is niet in strijd met de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO; zie voor meer informatie). Daarnaast heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) een en ander recent bevestigd in een brief aan de ministers van VWS en VenJ.