Bedrijfsleven optimistischer

© ANP

Ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven zijn aan het begin van het tweede kwartaal van 2014 gunstiger gestemd dan een kwartaal eerder. Zo verwachten bedrijven voor het eerst in drie jaar een verbetering van het economisch klimaat. Verder gaven de ondernemers aan dat ze minder belemmeringen ervaren bij hun activiteiten dan voorgaande kwartalen. De ondernemers zijn minder pessimistisch over de toekomstige omvang van hun personeelsbestand en hun investeringsplannen. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland.

Verbetering economisch klimaat verwacht

Voor het tweede kwartaal van 2014 zijn er meer ondernemers die een verbetering van het economisch klimaat voorzien, dan ondernemers die een verslechtering verwachten. Dit is voor het eerst in drie jaar tijd. Van de ondernemers verwacht 16 procent een verbetering en 8 procent een verslechtering. Ruim driekwart verwacht geen verandering in het economisch klimaat.

Het aantal ondernemers dat een verbetering voorziet is gestaag toegenomen sinds medio 2013, terwijl het aantal ondernemers dat een verslechtering verwacht steeds kleiner werd. In het eerste kwartaal hielden beide groepen elkaar nog in evenwicht. In de tweeënhalf jaar daarvoor verwachtten de ondernemers (per saldo) onafgebroken een verslechtering van het economisch klimaat.

Verwachting economisch klimaat

Verwachting economisch klimaat

Minder belemmeringen

Het aantal bedrijven dat aangeeft belemmeringen te ondervinden bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten, is verder afgenomen. Aan het begin van het tweede kwartaal gaf 55 procent aan belemmeringen te ervaren. Een jaar eerder was dit nog 67 procent. Onvoldoende vraag naar product of dienst werd nog altijd het meest als belemmering genoemd, maar door minder ondernemers dan in voorgaande kwartalen. Toch heeft nog bijna 3 op de 10 ondernemers hier last van. Financiële beperkingen werd door ruim 1 op de 10 ondernemers als probleem ervaren.

Belemmeringen bedrijfsleven

Belemmeringen bedrijfsleven

Ondernemers minder negatief over werkgelegenheid

De ondernemers zijn minder negatief geworden over de werkgelegenheid in hun bedrijf. Van de ondernemers denkt 15 procent dat hun personeelsbestand in het tweede kwartaal zal krimpen, het laagste percentage in bijna drie jaar tijd. Daartegenover verwacht 13 procent van de ondernemers juist meer personeel in te zetten, het hoogste percentage in drie jaar. In de afgelopen 2,5 jaar was het aantal ondernemers dat een krimp voorzag steeds beduidend groter dan het aantal dat een groei verwachtte.

Verwachting personeelssterkte

Verwachting personeelssterkte

Ook investeringsplannen minder negatief

Ook over hun investeringsplannen voor 2014 zijn ondernemers minder negatief dan voorheen. Het aantal ondernemers dat denkt meer te gaan investeren in 2014 is verder toegenomen, terwijl het aantal ondernemers dat een investeringsdaling verwacht is afgenomen. Per saldo houden beiden groepen elkaar nu nagenoeg in evenwicht. Overigens denkt een meerderheid (twee derde) van de ondernemers in 2014 evenveel te investeren als in 2013.

Verwachting investeringen

Verwachting investeringen