Bijstellingen Sectorrekeningen 2005-2013 ESA 1995

Sectorrekeningen

De sectorrekeningen geven een kwantitatieve beschrijving van een reeks samenhangende economische deelprocessen in een economie. De beschrijving verloopt aan de hand van sectoren. De binnenlandse sectoren die worden onderscheiden, zijn: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens. Daarnaast geven de sectorrekeningen inzicht in de transacties van de binnenlandse sectoren met het buitenland. De deelprocessen die worden onderscheiden zijn achtereenvolgens: productie, inkomensvorming, inkomensverdeling, inkomensherverdeling, inkomensbesteding, kapitaalvorming en financiering.
Naast de informatie over stromen in een bepaalde periode (kwartaal, jaar) geven de sectorrekeningen ook stand informatie. De balansen tonen de bezittingen en schulden die aan het einde van het kwartaal of jaar resulteren nadat alle economische deelprocessen in die periode hebben plaatsgevonden.

Bij de samenstelling van de Nationale rekeningen wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Deze bronnen hebben verschillende karakteristieken wat betreft kwaliteit, tijdigheid en volledigheid. Voorbeelden van bronnen zijn statistieken over verlies- en winstrekeningen van niet-financiële ondernemingen, rapportages over financiële instellingen van De Nederlandsche Bank, overheidsadministraties van ministeries en de betalingsbalans. Op basis van deze bronnen worden de kwartaal- en jaarramingen gemaakt. Tussen opeenvolgende publicaties over eenzelfde verslagperiode komen steeds volledigere afslagen van bestaande bronnen als ook nieuwe bronnen beschikbaar waardoor eerdere ramingen kunnen worden aangepast. De verschillen die optreden als gevolg van verbeterde broninformatie worden bijstellingen genoemd.

Publicatieschema

Binnen 3 maanden na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. De nieuwste kwartaalcijfers worden aan het eind van de maanden maart, juni, september en december op StatLine beschikbaar gesteld. Mocht na de eerste kwartaalraming nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kunnen de ramingen worden bijgesteld. De bijgestelde ramingen van de eerste drie kwartalen van een kalenderjaar worden gepubliceerd samen met de publicatie van de raming voor het vierde kwartaal. Uit de gesommeerde kwartaalcijfers kan daarmee een eerste jaarcijfer worden gepaald dat zo goed mogelijk aansluit op de dan beschikbare bronnen.
Na afloop van een verslagjaar worden na 6, 18 en 30 maanden respectievelijk de voorlopige, nader voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks eind juni beschikbaar op StatLine. Als onderdeel van de bijstelling van jaarramingen worden ook de bijbehorende kwartaalcijfers herzien.

Onderstaand Excel-bestand geeft een overzicht van alle opeenvolgende ramingen van belangrijke saldi van de sectoren vanaf het verslagjaar 2005 tot en met de meest recent gepubliceerde verslagperiode.