Meer leerlingen op internationale scholen

© ANP

Na een dalende trend sinds 2009 is het totaal aantal leerlingen op internationale scholen in 2012 gestegen met 1,5 procent. Ook de schoolinkomsten zijn gestegen. De uitgaven per leerling zijn ruim tweemaal zo hoog als in het reguliere onderwijs.

Aantal leerlingen neemt weer toe

In 2012 volgden bijna 8 200 leerlingen basis- en voortgezet onderwijs aan een internationale school. Dat zijn er ruim 120 meer dan in 2011. Vooral het aantal basisschoolleerlingen tot 6 jaar en de 15- tot 19-jarigen in het voortgezet onderwijs namen toe. Het zijn kinderen van gezinnen die nieuw zijn aangekomen of kinderen van gezinnen die al in Nederland waren en de schoolgaande leeftijd hebben bereikt of doorstromen naar de eindexamenklassen. Het aantal 6 tot 12-jarigen in het basisonderwijs daalt juist sinds 2010.

Aantal leerlingen internationale scholen
2013-internationale-scholen-2012-g1

Internationale bedrijven kiezen vaker voor lokale werknemers

Een deel van de leerlingen aan internationale scholen hebben ouders die door hun werkgever voor een aantal jaar naar Nederland zijn uitgezonden. Om kosten te besparen voeren internationale bedrijven sinds een paar jaar een ander beleid. Zo zenden ze minder medewerkers uit naar het buitenland, waaronder Nederland. In plaats daarvan nemen bedrijven vaker lokale (hoog opgeleide) medewerkers aan. Werknemers die ze nog wel uitzenden, krijgen lokale contracten of contracten voor korte tijd. In deze contracten zijn geen of veel lagere vergoedingen inbegrepen voor onder andere de verhuizing, huisvesting en schoolkosten. De economische crisis heeft deze ontwikkeling versneld. De internationale scholen zien het effect van dit beleid terug in het aantal ingeschreven leerlingen. 

Meeste inkomsten uit schoolgelden

De inkomsten van de internationale scholen zijn in 2012 gestegen tot 134 miljoen euro door het toegenomen aantal leerlingen en verhoogde schoolgelden. Schoolgelden zijn de grootste bron van inkomsten. Daarnaast ontvangt een aantal scholen een bijdrage van buitenlandse overheden. In 2012 was dat bijna 28 miljoen euro. In 2010 en 2011 daalden de inkomsten nog door teruglopende leerlingenaantallen, maar ook doordat sommige scholen het schoolgeld niet verhoogden.

Totale inkomsten internationale scholen
2013-internationale-scholen-2012-g2

Uitgaven per leerling stuk hoger dan in regulier onderwijs

De uitgaven van internationale scholen per leerling zijn veel hoger dan die in het reguliere onderwijs. In 2012 besteedden zij 14 700 euro per basisschoolleerling en 18 370 euro per leerling in het voortgezet onderwijs. In het reguliere onderwijs was dit respectievelijk 6 050 euro en 9 560 euro per leerling.

De uitgaven van internationale scholen zijn hoger door onder meer relatief hoge lasten voor het personeel, dat deels uit het buitenland komt en extra vergoedingen krijgt. De klassen zijn bovendien kleiner waardoor er meer leerkrachten nodig zijn. Verder investeren de scholen zelf in huisvesting en bieden ze relatief veel faciliteiten en activiteiten op het gebied van techniek, sport en cultuur.

Schommelend leerlingenaantal

Los van de effecten van het beleid van buitenlandse bedrijven schommelt het leerlingenaantal van internationale scholen sterk. De ouders verblijven immers maar een aantal jaar in Nederland en keren daarna terug of gaan naar een volgende uitzending. Weinig leerlingen volgen hun hele opleiding in Nederland.

Daniëlle Andarabi-van Klaveren

Bron: CBS