Minder jongeren actief op arbeidsmarkt

De omvang van de werkzame beroepsbevolking is in het derde kwartaal van 2013 opnieuw afgenomen. Doordat minder mensen zich vanuit de niet-beroepsbevolking aanboden op de arbeidsmarkt steeg de werkloosheid minder sterk. Het betrof vooral jongeren.

Aanhoudende daling werkzame beroepsbevolking

Sinds het begin van dit jaar is de werkzame beroepsbevolking met bijna 110 duizend personen gekrompen. Het aantal werklozen nam in vergelijkbare mate toe. Vooral in het eerste kwartaal slonk de werkzame beroepsbevolking fors (met gemiddeld 16 duizend per maand) en liep de werkloosheid snel op (met gemiddeld 24 duizend per maand). De groei van de werkloosheid ging vooral gepaard met een toenemend banenverlies.

In het tweede en derde kwartaal van dit jaar is de afname van de werkzame beroepsbevolking met gemiddeld 10 duizend personen per maand minder groot. Ook vlakte de groei van de werkloosheid af: in het tweede kwartaal kwamen er ruim 10 duizend werklozen per maand bij, in het derde kwartaal waren dat er nog maar 3 duizend.

Werkzame- en werkloze beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar per maand (seizoengecorrigeerd)

Werkzame- en werkloze beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar per maand (seizoengecorrigeerd)

Minder toestroom naar arbeidsmarkt

De afvlakking van de toename van de werkloosheid had in het derde kwartaal een ander karakter dan in het voorgaande kwartaal. In het tweede kwartaal nam het aantal werklozen dat een baan vond weer wat toe en nam tegelijkertijd het aantal werkenden dat hun baan verloor iets af. In het derde kwartaal echter deed zich een sterke daling voor van het aantal personen dat zich nieuw aanbiedt op de arbeidsmarkt. Dit waren voornamelijk jongeren.

Arbeidsparticipatie bij jongeren afgenomen

Bij jongeren is het aandeel dat actief is op de arbeidsmarkt in het derde kwartaal met 1 procentpunt afgenomen tot 42 procent. Jongeren vormen een groot deel van de toestroom, veelal vanuit een studie, naar de arbeidsmarkt. Zij kunnen echter ook besluiten om alsnog een vervolgopleiding te doen. Bij de 25-plussers bleef de bruto arbeidsparticipatie in de afgelopen maanden stabiel op 79 procent.

Bruto arbeidsparticipatie per maand (seizoengecorrigeerd)

Bruto arbeidsparticipatie per maand (seizoengecorrigeerd)

Robert de Vries

Bron: StatLine, Werkloze en werkzame beroepsbevolking per maand