Bevolkingskrimp Limburg geremd door toegenomen immigratie

Rond 2002 begon de bevolking van Limburg af te nemen. De bevolkingskrimp is na 2007 echter vrijwel gestopt. Dit komt doordat meer immigranten zich in Limburg vestigden. Vooral uit Duitsland en Midden- en Oost-Europa kwamen meer mensen naar Limburg.

Bevolkingsomvang vrijwel gestabiliseerd

De Limburgse bevolking groeide tot 2002, waarna deze begon te krimpen. Sinds 2007 is het inwonertal van Limburg echter weer vrijwel stabiel. Dit komt door een flink toegenomen buitenlands migratiesaldo. Er vertrokken minder Nederlanders en er kwamen meer immigranten uit Midden- en Oost-Europa, waardoor de Limburgse bevolkingskrimp gedempt werd. In 2011 was er in Limburg zelfs weer even sprake van een groeiende bevolking.

Bevolking van Limburg

grafiek bevolking limburg

Sinds 2008 meer toestroom uit het buitenland

Sinds 2008 is een buitenlands vertrekoverschot abrupt omgeslagen in een sterk vestigingsoverschot. Er vertrekken minder mensen uit Limburg naar het buitenland dan dat er zich uit het buitenland in Limburg vestigen. De laatste jaren ligt het buitenlands vestigingsoverschot rond de 3 duizend personen.

Limburg is binnen Nederland een relatief vergrijsde provincie. Vanaf 2005 sterven er jaarlijks meer mensen dan er geboren worden. Bovendien is er al sinds het eind van de jaren zeventig sprake van een binnenlands vertrekoverschot. Er vertrekken meer mensen uit Limburg naar andere Nederlandse provincies dan omgekeerd. Dit binnenlandse vertrekoverschot wordt de laatste jaren groter. De buitenlandse toestroom was echter voldoende om de natuurlijke krimp en het binnenlands vertrekoverschot vrijwel geheel te compenseren.

Natuurlijke aanwas, binnenlandse en buitenlandse migratie in de provincie Limburg

grafiek bevolkinsgontwikkeling limburg

Welke immigranten zorgen voor omslag?

De omslag van een negatief naar een positief buitenlands migratiesaldo voor Limburg is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan drie ontwikkelingen: de toegenomen immigratie vanuit Duitsland, de toegenomen immigratie uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers) en de afgenomen emigratie van Nederlanders vanuit Limburg.

Kwamen er tussen 2002 en 2007 jaarlijks ongeveer 6 duizend mensen uit het buitenland naar Limburg, in 2012 is dit aantal gegroeid tot bijna 12 duizend. Het jaarlijkse aantal Duitse immigranten nam toe van minder dan duizend voor 2008 tot ruim 1,7 duizend in 2012. Variatie in deze grensmigratie kan te maken hebben met veranderingen in de woningmarkt in beide landen.

Bij mensen uit Midden- en Oost Europa is arbeid het belangrijkste motief om zich te vestigen in Limburg. Het aantal MOE-landers dat naar Limburg komt, is sinds 2007 sterk gegroeid. In 2006 waren het er nog 300, vanaf 2010 zijn het er jaarlijks meer dan duizend. Twee op de drie MOE-landers die zich in Limburg vestigen zijn afkomstig uit Polen.

De emigratie vanuit Limburg is in de periode 2002-2012 stabieler gebleven en schommelt tussen 7 duizend en 9 duizend emigranten per jaar. Wel valt op dat het aantal Nederlanders dat vanuit Limburg naar België trekt sinds 2005 is gehalveerd van 1 600 naar 800 in 2012. Ook de trek van Nederlanders naar Duitsland nam vanuit Limburg in die periode af. Dit kan te maken hebben met de ontwikkeling van de koopwoningmarkten in België en Nederland, waarbij een verminderde kans op verkoop in Nederland de woonmigratie afremt.

Al met al is het negatieve buitenlandse migratiesaldo van Limburg omgeslagen in een positief saldo. Het saldo migrerende autochtonen is van flink negatief bijna neutraal geworden. Dat van Duitsers is van een vertrekoverschot omgeslagen in een vestigingsoverschot en dat van MOE-landers is in een paar jaar tijd gegroeid naar een vestigingsoverschot van meer dan duizend personen per jaar.

Buitenlands migratiesaldo van Limburg naar geboorteland

grafiek migratie limburg naar herkomst

Niels Kooiman, Jan Latten, Han Nicolaas

Bron: StatLine, bevolkingsontwikkeling naar regio