Onverzekerden tegen ziektekosten per ultimo 2012

In 2012 heeft het CBS melding gemaakt van het stopzetten van de StatLine-tabellen over onverzekerden tegen ziektekosten, nadat was gebleken dat de beschikbare registraties met niet-verzekeringsplichtigen onvolledig waren.

Personen die niet verzekeringsplichtig waren hadden zich niet altijd als zodanig bekend gemaakt bij de registratiehouders. Dit heeft in de stopgezette reeks geleid tot een overschatting van het aantal onverzekerden. Daarnaast is gemeld dat het CBS in nauwe samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) een nieuwe reeks Onverzekerden tegen ziektekosten zou gaan samenstellen. In overleg met SVB, CvZ en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is ervoor gekozen om bij het maken van de nieuwe reeks het CvZ-bronbestand “Onverzekerden tegen ziektekosten” als uitgangspunt te hanteren. Vervolgens is vastgesteld dat de kwaliteit van dit bestand in de loop van 2012 steeds beter is geworden en eind 2012 van voldoende kwaliteit was om bruikbare resultaten op te kunnen baseren.

In verband met de aan het CBS opgelegde bezuinigingen, is besloten enkele statistieken te beëindigen, in frequentie te verlagen of minder gedetailleerd te publiceren. Na consultatie van belangrijke gebruikers, is in dit kader besloten onder andere de statistiek Onverzekerden tegen ziektekosten stop te zetten. Daarom treft u bijgaand de laatste publicatie aan in deze reeks.