Onverzekerden ziektekosten, eind 2012

Per ultimo 2012 zijn bijna 19 duizend personen niet verzekerd tegen ziektekosten, waarvan 12 duizend mannen en 7 duizend vrouwen. Het aandeel onverzekerde mannen is hoger dan bij vrouwen. Daarnaast zijn vooral de 18- tot 35-jarigen oververtegenwoordigd, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Onverzekerden zijn in het CvZ-bronbestand gedefinieerd als personen die aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • langer dan vier maanden AWBZ-verzekerd zijn (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten);
  • niet voorkomen in het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RBVZ);
  • in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) voorkomen met een geldig woon- of briefadres.

Deze definitie wijkt af van de definitie van onverzekerden die is gebruikt in de inmiddels stopgezette StatLine-tabellen over de periode 2006-2010. De uitkomsten over 2012 zijn dan ook qua niveau niet vergelijkbaar met de eerder gepubliceerde cijfers over aantallen onverzekerden. Wel geldt dat de verhoudingen die uit de ultimo 2012-cijfers in tabel 1 naar voren komen in grote lijnen hetzelfde patroon vertonen als de eerder gepubliceerde cijfers: relatief meer mannen dan vrouwen, relatief veel personen van 18 tot 35 jaar en relatief veel allochtonen (in het bijzonder Antillianen en overige westerse allochtonen). Ook in de vier grote steden wonen verhoudingsgewijs meer onverzekerden.

Deze uitkomsten van ultimo 2012 gegevens worden niet op StatLine gepubliceerd.