Meer buurten in minder gemeenten

In de periode 2001- 2011 is het aantal buurten in Nederland gestegen, terwijl het aantal gemeenten juist afnam. Door de bevolkingstoename van Nederland is het gemiddeld aantal inwoners per buurt in diezelfde periode echter nauwelijks veranderd.

Sterke toename aantal buurten
Tussen de jaren 2000 en 2012 is het aantal buurten met 753 toegenomen, van 11 025 naar 11 778 buurten. De Nederlandse bevolking nam in dezelfde periode met ruim 650 duizend toe. Hierdoor is het gemiddeld aantal inwoners per buurt nauwelijks veranderd en bleef liggen tussen de 1 400 en 1 450 inwoners per buurt. Wel is in die periode het aantal gemeenten van 504 naar 418 gedaald. Er zijn dus meer buurten per gemeente.

In 299 gemeenten is het aantal buurten niet veranderd. De 753 extra buurten zijn te vinden in 97 van de 418 gemeenten in 2011. In 22 gemeenten is het aantal buurten afgenomen. In de gemeenten Lelystad en Pijnacker-Nootdorp daalde het aantal buurten het sterkst, met respectievelijk 14 en 13 buurten. In beide gemeenten nam in deze periode de bevolking met ruim 10 duizend inwoners toe. Daardoor steeg in deze gemeenten het aantal inwoners per buurt tot rond de 2 duizend.

Stedelijkheid zorgt voor meer inwoners per buurt
Het gemiddeld aantal inwoners per buurt hangt sterk samen met stedelijkheid. In meer stedelijke gemeenten wonen gemiddeld meer mensen in één buurt. Hierbij spant Amsterdam de kroon. In de buurten van deze stad wonen gemiddeld ruim 8 duizend inwoners per buurt. In de gemeenten Littenseradiel en Terschelling wonen echter gemiddeld nog geen 300 mensen in één buurt.

1.Gemiddeld aantal inwoners per buurt naar stedelijkheid, 2011
Gemiddeld aantal inwoners per buurt naar stedelijkheid, 2011

Venlo en Dronten kregen meeste buurten erbij
De gemeente Venlo noteert in de periode 2001-2011 de grootste groei van het aantal buurten. In deze gemeente kwamen er 63 buurten bij. Door een slechts kleine bevolkingstoename daalde in deze gemeente wel het gemiddelde aantal inwoners per buurt; van bijna 2 duizend tot onder de duizend.

2. Buurten in Venlo in 2001 en 2011

Buurten in Venlo in 2001 en 2011

Ook de gemeente Dronten kreeg meer buurten. Het aantal buurten groeide van 6 naar 42. Door deze forse uitbreiding daalde in de gemeente Dronten het aantal inwoners per buurt het hardst van alle Nederlandse gemeenten. Het aantal inwoners per buurt in deze gemeente daalde met bijna 5 duizend tot net onder de duizend inwoners per buurt. In de gemeente Bernheze nam het aantal buurten juist af; van 15 naar 6. Hierdoor steeg het gemiddelde inwoneraantal in deze gemeente tot bijna 5 duizend inwoners per buurt.

Hilde Keuning-Van Oirschot

Bron: StatLine, Regionale Kerncijfers Nederland