CO2-emissies in tweede kwartaal hoger

De Nederlandse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,5 procent op jaarbasis. Toch is 2,8 procent meer CO2 uitgestoten door de Nederlandse economie dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dat komt vooral door de koude aprilmaand. Hierdoor is veel meer aardgas verstookt. Dit blijkt uit de eerste voorlopige raming van het CBS. De CO2-emissies van Nederlandse economische activiteiten zijn berekend volgens de definities van de Milieurekeningen.

CO2-emissies en economische ontwikkeling, 2e kwartaal 2012

Verandering CO2-emissies en economische ontwikkeling, 2e kwartaal 2012

Hogere CO2-uitstoot door koude weer in april

Hoewel de economie in het tweede kwartaal van 2012 kromp was de CO2-uitstoot hoger dan een jaar eerder. Dat komt doordat april 2012 kouder was dan april 2011. De dienstverlening en de huishoudens hebben daardoor meer aardgas verstookt voor verwarming dan een jaar eerder en meer CO2 uitgestoten. Zonder dit weerseffect zou de totale Nederlandse economie niet 2,8 procent meer CO2 hebben uitgestoten, maar 1,3 procent minder.

Opleving energie-intensieve chemie en aardolie-industrie

In de industrie was de CO2-uitstoot groter dan een jaar eerder. Dat komt door de opleving van de chemische industrie en de aardolie-industrie. Vooral de vraag naar chemische basisproducten uit landen buiten de Europese Unie is toegenomen. Van deze twee zeer emissie-intensieve bedrijfstakken is de productie in het tweede kwartaal gegroeid.

De toegevoegde waarde van de landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid was echter lager dan een jaar eerder. Dat komt vooral door de bouwsector. De bouw is relatief emissie-extensief. De ontwikkelingen in de bouw hebben dus relatief weinig invloed op de ontwikkeling van de uitstoot in dit cluster van bedrijven.

Minder elektriciteitsproductie, meer invoer

De emissies van energie- en waterbedrijven en afvalbeheer waren 5 procent lager. De energiebedrijven hebben veel minder elektriciteit geproduceerd. De opwekking van elektriciteit gaat gepaard met veel CO2-uitstoot. Er is wel meer elektriciteit ingevoerd. De mogelijke uitstoot van CO2 door energiecentrales in het buitenland wordt niet meegenomen in de berekening van de totale emissies door de Nederlandse economie.

CO2-uitstoot transportsector afgenomen

In de transportsector verminderde zowel de CO2-uitstoot als de toegevoegde waarde. De productie bij het vervoer over de weg en de binnenvaart liep terug, terwijl deze toenam in de zeevaart. In de luchtvaart namen de vervoersprestaties ook licht toe. De toegevoegde waarde van de luchtvaart is relatief gering in vergelijking met andere onderdelen van de transportsector. De groei van de luchtvaart heeft daardoor weinig invloed op de groei van de totale transportsector. De zeer energie-intensieve luchtvaart heeft wel een groot aandeel in de totale CO2-uitstoot van de transportsector.

Achtergrondinformatie:

CO2-emissions on quarterly basis