Loonkosten per gewerkt uur

Loonkosten: het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers, verminderd met loonkostensubsidies.

Gewerkte uren: het totale aantal uren feitelijk gewerkte tijd van een werknemer. Niet-gewerkte uren als gevolg van vakantie, adv, ziekte en dergelijke tellen hierbij niet mee, overwerkuren daarentegen wél.