Aandeel jongeren in het onderwijs of met startkwalificatie neemt toe

Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar dat onderwijs volgt of over een startkwalificatie beschikt is sinds 2001 sterk toegenomen. De toename is vooral zichtbaar bij jongeren van niet-westers allochtone herkomst. Van de vier grote steden had vooral Den Haag een sterke stijging.

Negen op de tien in onderwijs of met startkwalificatie

In 2011 volgden bijna 1,3 miljoen jongeren van 18 tot 25 jaar nog onderwijs of hadden met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dit is bijna 89 procent van het totaal aantal jongeren van deze leeftijd. In 2001 lag dit aandeel nog op ruim 81 procent. De toename onder vrouwen was in deze periode iets groter dan onder mannen.

Dit sluit aan bij een van de doelstellingen van de EU 2020-strategie, namelijk dat het aandeel jongeren dat het onderwijs zonder startkwalificatie verlaat moet afnemen en het aandeel jongeren dat een diploma in het hoger onderwijs behaalt moet toenemen.

Onderwijsvolgende jongeren of jongeren met een startkwalificatie (18 tot 25 jaar) naar geslacht

Onderwijsvolgende jongeren of jongeren met een startkwalificatie (18 tot 25 jaar) naar geslacht

Vooral stijging onder niet-westerse allochtone jongeren

Onder niet-westers allochtone jongeren steeg het aandeel onderwijsvolgende jongeren of jongeren met een startkwalificatie van 66 procent in 2001 naar 86 procent in 2011. Deze toename is veel groter dan bij de autochtone jongeren, waar dit aandeel steeg van 84 procent in 2001 naar bijna 90 procent in 2011. De stijging bij de niet-westerse allochtonen is voor een groot deel toe te schrijven aan Turkse jongeren.

Onderwijsvolgende jongeren of jongeren met een startkwalificatie (18 tot 25 jaar) naar herkomst

Onderwijsvolgende jongeren of jongeren met een startkwalificatie (18 tot 25 jaar) naar herkomst

Inhaalslag in Den Haag

In de vier grote steden ligt het aandeel jongeren dat onderwijs volgt of een startkwalificatie heeft in 2011 op vrijwel hetzelfde niveau als het landelijke aandeel. In 2001 zaten de vier grote steden gezamenlijk met 73 procent echter nog flink onder het landelijk gemiddelde. Vooral Den Haag heeft een inhaalslag gemaakt, daar steeg het aandeel van ruim 62 procent in 2001 naar 87 procent in 2011.

Onderwijsvolgende jongeren of jongeren met een startkwalificatie (18 tot 25 jaar) in de vier grote steden

Onderwijsvolgende jongeren of jongeren met een startkwalificatie (18 tot 25 jaar) in de vier grote steden

Paul de Winden

Bron: Jeugddatabase, Onderwijsvolgend of met startkwalificatie: jongeren 18 tot 25 jaar