Winst bedrijven wederom gedaald

In het derde kwartaal van 2011 daalde de nettowinst van niet-financiële ondernemingen met 3 procent ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal van 2010. Het is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal dat de winst lager ligt dan een jaar eerder. In de vier kwartalen van 2010 en in het eerste kwartaal van 2011 nam de winst nog toe. De winst (vóór belastingen) daalde met 925 miljoen tot 30,3 miljard euro.

Resultaat buitenlandse dochters verslechterd

De winstdaling wordt veroorzaakt door teruglopende resultaten van buitenlandse dochterondernemingen. De winst behaald door buitenlandse dochters nam met 3,4 miljard af tot 7,3 miljard euro. Het resultaat behaald met binnenlandse productieactiviteiten, het netto-exploitatieoverschot, steeg daarentegen met 2,5 miljard tot 25,3 miljard euro. Behalve het resultaat van buitenlandse dochters en het exploitatieoverschot wordt de winst bepaald door kleinere posten, zoals rente, dividenden van niet-deelnemingen en inkomen uit grond en minerale reserves.

Mutatie resultaat niet-financiële ondernemingen t.o.v. een jaar eerder

utatie resultaat niet-financiële ondernemingen t.o.v. een jaar eerder

Minder winst uitgekeerd

De winstdaling in het derde kwartaal ging gepaard met lagere winstuitkeringen aan de aandeelhouders van niet-financiële ondernemingen. Deze daalden met 18 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2010.

Per saldo leningen afgelost

De niet-financiële ondernemingen hebben net als in het tweede kwartaal per saldo leningen afgelost, in totaal voor 2,1 miljard euro. Het betrof hier langlopende leningen van buitenlandse concernonderdelen. Bij Nederlandse banken werd de schuld juist met 2,6 miljard euro vergroot. Hierbij ging het om kortlopende leningen.

Cijfers over dit onderwerp vind u op StatLine.