Groei Nederlandse economie afgezwakt in tweede kwartaal

Na de mooie groeicijfers over het eerste kwartaal, viel de economische groei in het tweede kwartaal sterk terug. Ten opzichte van een jaar eerder nam het volume van het bbp met 1,6 procent toe. In het eerste kwartaal bedroeg de toename 2,8 procent. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal kwam de groei in het tweede kwartaal uit op 0,2 procent. Een kwartaal eerder bedroeg de groei nog 0,8 procent.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Groei uitvoer uit Nederlands product valt terug

Sinds de opleving na de crisis vormt de uitvoer de motor van de economie. In het eerste kwartaal kwam daar het aantrekken van de investeringen nog bij. In het tweede kwartaal bleef de totale uitvoer weliswaar fors groeien, maar nam het groeitempo van de uitvoer van Nederlandse goederen wat af. Juist deze uitvoer is van groot belang voor de Nederlandse economie. Een ander verschil met het eerste kwartaal is dat de groei van de investeringen sterk afnam. De investeringen stegen met 4,8 procent, tegen 10,1 procent in het eerste kwartaal. De terugval van de investeringsgroei hangt samen met de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen. In het eerste kwartaal kreeg deze een extra stimulans door het weer, dat veel milder was dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was van een dergelijke stimulans geen sprake meer, zodat de groei terugliep. De investeringen in transportmiddelen en machines bleven in het tweede kwartaal wel stevig toenemen.

Bestedingen

Bestedingen
Ook de groei van de overheidsconsumptie viel met 0,9 procent wat terug. De consumptie van huishoudens kromp in het tweede kwartaal met 0,6 procent. De consumptie werd negatief beïnvloed door het milde weer, waardoor minder aardgas hoefde te worden verstookt.

Aardgasverbruik kleiner dan in 2010

De productie van de delfstoffenwinning kromp in het tweede kwartaal met 12,1 procent ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2011 was de delfstoffenwinning al met 5 procent gekrompen. De verklaring voor de twee kwartalen van krimp is dat de wintermaanden (inclusief april) in 2011 veel minder koud waren dan in 2010. Ook werd er minder aardgas uitgevoerd.
In samenhang met de afvlakkende groei van de uitvoer van Nederlandse goederen, liep in het tweede kwartaal ook de groei van de industriële productie terug, net als die van de handel. De bouwnijverheid, die in het eerste kwartaal met stevige groeicijfers uit het dal kwam, groeide in het tweede kwartaal nog maar met 4,1 procent. Het mildere weer ten opzichte van het voorgaande jaar speelde een veel grotere rol in het eerste dan in het tweede kwartaal. Bij de zakelijke dienstverlening lijkt het herstel ingezet. Na krimp in de voorafgaande kwartalen, groeide de bedrijfstak eindelijk weer, met 1,6 procent.

Productie bedrijfstakken

Productie bedrijfstakken