Recente afname jeugdcriminaliteit

In 2010 zegt 38 procent van de 12-17-jarige jongeren, dat ze in de afgelopen 12 maanden een of meerdere delicten hebben gepleegd. In vergelijking met 2005 is dit percentage in 2010 flink gedaald. Met name het aandeel jongeren dat zegt zich schuldig te hebben gemaakt aan een of meerdere vermogensdelicten of wapendelicten, daalde fors.

Zelfgerapporteerd daderschap in de afgelopen 12 maanden onder 12-17-jarigen

Grafiek 1

Noot: de MZJ omvat een voor Nederland representatieve steekproef van jongeren in de leeftijd 10 tot en met 17 jaar.
Bron: WODC MZJ 2005 & MZJ 2010

De delicten die deze jongeren zeggen te hebben begaan, worden lang niet altijd bij de politie bekend. Het kan immers zijn dat benadeelden er geen aangifte van hebben gedaan. Bovendien heeft een aantal delicten geen slachtoffer, zoals bij prijsjes verwisselen, zwart rijden en wapenbezit. Het aantal verdachten dat de politie aanhoudt, zal daardoor altijd lager zijn dan het aantal personen dat meldt een delict te hebben gepleegd.

Ruim twee procent 12-17- jarigen is verdachte

In totaal heeft de politie in 2008 ruim 203 duizend personen van 12 jaar en ouder aangehouden als verdachte van een misdrijf. Bijna 14 procent daarvan (28.590) behoort tot de categorie strafrechtelijk minderjarigen. Van al deze 12-17-jarigen zijn er 24 op de duizend in 2008 als verdachte aangehouden. Verder hebben er 9 op de duizend een HALT-afdoening wegens een misdrijf afgerond.

Van elke duizend 12-17-jarigen zijn er in 2008 7 verdacht van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2007. Ook verdachten van enkel vermogens- of geweldsmisdrijven en verdachten van meerdere typen misdrijven komen relatief vaak voor. In de periode 2003-2008 is de toename per duizend verdachten het grootst in de categorieën gewelds- en verkeersmisdrijven.

Aangehouden 12-17-jarige verdachten per 1000 van de overeenkomstige bevolkingsgroep in de periode 2003-2008, naar type misdrijf

Grafiek 2

Bron: HKS/SSB

André van der Laan (WODC) en Frits Huls (CBS)

Bron:

Downloads