Meerderheid patentaanvragers zijn kleine ondernemingen

Van de ondernemingen die patenten aanvragen is het merendeel klein. Doordat grote ondernemingen vaak meerdere patenten aanvragen wordt het merendeel van de patenten echter aangevraagd door de grotere ondernemingen. Veel aanvragers doen patentaanvragen op slechts één technologiegebied. Dit blijkt uit cijfers die voor de eerste keer door het CBS zijn samengesteld over de patentaanvragen in de periode 2000-2006.

Ruim helft aanvragers heeft minder dan 10 werknemers

Van de patentaanvragers bij het European Patent Office (EPO) had ruim 53 procent minder dan 10 werknemers. Onder aanvragers bij het NL Octrooicentrum (NLOC) was dit ruim 65 procent. Grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers vertegenwoordigden bijna 8 procent van het totale aantal aanvragers bij het EPO. Bij het NLOC was dit ruim 4 procent. Dat het aandeel van de grotere ondernemingen bij het EPO wat hoger is dan bij het NLOC vloeit deels voort uit het feit dat grotere ondernemingen vaker actief zijn op internationale markten. Het ligt dan ook meer voor de hand een patent met internationale ‘dekking’ aan te vragen.

Patentaanvragers- en aanvragen naar grootteklasse, 2000-2006

Patentaanvragers- en aanvragen naar grootteklasse, 2000-2006

Grote ondernemingen doen meeste patentaanvragen

Ondernemingen met meer dan 500 werknemers namen ruim 75 procent van alle patentaanvragen die bij het EPO werden ingediend voor hun rekening. Het aandeel van ondernemingen met minder dan 10 werknemers in het aantal patentaanvragen bedroeg 11 procent bij het EPO. Hoewel het aandeel van deze groep in het aantal aanvragers groot is, was hun aandeel in het aantal patentaanvragen dus relatief beperkt. Onder patentaanvragen ingediend bij het NLOC was het aandeel van grote ondernemingen veel minder groot dan bij het EPO. Bijna 23 procent van de aanvragen bij het NLOC was afkomstig van ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Het aandeel van ondernemingen met minder dan 10 werknemers was bijna twee maal zo groot en bedroeg 44 procent.

Meeste aanvragers doen aanvragen op één technologiegebied

Het merendeel van de patentaanvragers heeft patenten aangevraagd op één technologiegebied. Bij het EPO betreft dit twee derde van de aanvragers. Aanvragers bij het NLOC zijn nóg specialistischer: ruim 84 procent van alle aanvragers heeft een patent aangevraagd op één technologiegebied.

Technologiegebieden waarop Nederlandse patentaanvragers actief zijn, 2000-2006

Technologiegebieden waarop Nederlandse patentaanvragers actief zijn, 2000-2006

Ron de Heij en Andries Kuipers

Bron: StatLine