Vijftigplussers aan het werk. Evaluatie IOW: Arbeidsparticipatie en vangnetvoorzieningen oudere werklozen

In 2006 is de Wet Inkomensvoorziening Ouderen Werklozen (IOW) ingevoerd als vangnet voor werklozen die 60 jaar of ouder zijn als ze WW aanvragen en meer dan drie maanden recht hebben op WW. In verband met de evaluatie van de IOW heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek uitgevoerd naar de werkhervattingsmogelijkheden van oudere werklozen en de achtergrondkenmerken van de potentiële IOW populatie en personen die een uitkering in het kader van Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) ontvangen.

Downloads