Goederenproductie verder teruggelopen

De goederenproductie lag in het tweede kwartaal van 2009 ruim 10 procent lager dan in 2008. Deze daling is nog groter dan in het eerste kwartaal als gevolg van de forse krimp van de delfstoffenwinning en de lagere productie van de bouwnijverheid.

Bouw- en aardgasproductie zakken in

De nog verdere verslechtering van de economie in vergelijking met het eerste kwartaal is toe te schrijven aan de delfstoffenwinning en de bouwnijverheid. De delfstoffenwinning produceerde 19 procent minder dan een jaar eerder, terwijl de daling in het eerste kwartaal nog 4 procent bedroeg. Oorzaken zijn het mildere voorjaar, in het bijzonder de maand april, en de lagere afzet aan de industrie. De bouwproductie viel in het tweede kwartaal fors terug. Was deze in het eerste kwartaal nog stabiel, nu is er een daling van 6 procent gemeten. Het gaat niet goed met de nieuwbouw van woningen, winkels en kantoren. Reeds afgegeven vergunningen worden in portefeuille gehouden en leiden zodoende niet tot orders voor aannemers.

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Bijdrage van goederenproducenten aan de economische ontwikkeling

Industrie doet het iets minder slecht

De industriële productie was in het tweede kwartaal bijna 13 procent lager dan een jaar eerder. Deze krimp was iets minder groot dan in het eerste kwartaal. Niettemin daalde de productie in alle branches van de industrie. De grootste productiedaling is gemeten bij de transportmiddelenindustrie (-31 procent), maar ook in de basismetaal- en metaalproductenindustrie, de machine-industrie en de rubber- en kunststofindustrie was de krimp van de productie met ongeveer 20 procent fors. De voedingsmiddelenindustrie presteerde met een ongeveer 3 procent lagere productie nog relatief het beste. De slechte gang van zaken in de industrie hangt vooral samen met de daling van de export. 

Alleen de landbouw produceert (iets) meer

De productie van de landbouw is in het tweede kwartaal met ruim 1 procent gestegen. Dit resultaat was uitsluitend te danken aan de gestegen tuinbouwproductie. Daarmee was de landbouw de enige bedrijfstak bij de goederenproductie met een, zij het geringe, groei in het tweede kwartaal.

Informatie over de actuele stand van het producentenvertrouwen vindt u in het Conjunctuurbericht.

Meer informatie over de industrie vindt u in de Monitor Industrie.