Geregistreerd zorggebruik van 50-plussers naar sociaaleconomische status

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2009. In dit artikel wordt verslag gedaan over onderzoek naar twee vormen van geregistreerd zorggebruik (zorg zonder verblijf en ziekenhuisopnamen) in relatie tot de sociaaleconomische status bij ouderen. Naast opleiding zijn twee operationalisaties van inkomen uit fiscale bronnen onderzocht als indicatoren van sociaaleconomische status. Auteurs: Marleen Wingen en Ferdy Otten