Overschot-2

In de 'bodembalansen' wordt 'overschot-2' gedefinieerd als het totale verlies van mineralen op landbouwgrond na opname door gewassen (netto belasting), vermeerdeerd met de stikstofverliezen naar de lucht. In de berekening worden de aanvoer naar de bodem (uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen, maar ook door depositie) en de afvoer via de gewasopbrengst met elkaar verdisconteerd.

Stikstofverlies naar de lucht

Bij stikstof treedt vervluchtiging op, waardoor stikstof verdwijnt uit de landbouw. Behalve ammoniak-vervluchtiging uit dierlijke mest en kunstmest is er nog vervluchtiging bij de conservering van gewassen (snijmaiskuil, hooi en graskuil) en bij de bewaring van mest in stallen en mestopslagen (N2O, N2 en NOx). Een deel van deze stikstof komt in de vorm van neerslag (depositie) weer terecht op landbouwgrond (retourstroom).

In de stroomschema's van respectievelijk stikstof, fosfor en kalium in de landbouw worden de genoemde aan- en afvoerposten en 'overschot-2' met elkaar in verband gebracht.