Zelfdoding in Nederland: een statistisch overzicht

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In 1986 publiceerde de Gezondheidsraad een beleidsadvies met betrekking tot zelfdoding. De in het betreffende rapport beschreven ontwikkelingen rond zelfdoding tot medio jaren tachtig werden als zorgwekkend beschouwd.Niet alleen vertoonden de cijfers een ongunstige trend, maar ook bleek de positie die Nederland ten opzichte van omringende landen bekleedde te verslechteren. Dit artikel beschrijft de relevante ontwikkelingen die zich sinds medio jaren tachtig hebben voorgedaan. De eerdere ongunstige trend blijkt niet te hebben doorgezet, en Nederland bekleedt nog steeds een relatief gunstige positie binnenEuropa. Wel blijven de grote verschillen tussen de bevolkingsgroepen in ons land om speciale aandacht vragen. Auteurs: Joop Garssen en Jan Hoogenboezem