Huishoudensprognose 2006-2050: veronderstellingen over burgerlijke staat en huishoudenspositie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2007. De huishoudensprognose beschrijft de ontwikkeling van de huishoudenssamenstelling van de bevolking van Nederland voor de jaren tot 2050. Basis van de prognose zijn veronderstellingen over de toekomstige ontwikkelingen van (her)trouw- en scheidingskansen en over de kansen voor mensen om, gegeven hun geslacht en burgerlijke staat, op een bepaalde leeftijd een bepaalde huishoudenspositie te hebben. Verwacht wordt dat in de toekomst nog 60 procent van de mannen en 65 procent van de vrouwen ooit zaltrouwen. Auteur: Coen van Duin