Regionale verscheidenheid in bevolkingsconcentraties, deel 2: Huishoudensgrootte

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006