Bbp

Volledige benaming

Het bruto binnenlands product tegen marktprijzen in prijzen van het jaar 2010.

Omschrijving

Het bruto binnenlands product (bbp) geldt als de belangrijkste graadmeter voor de economische ontwikkeling in ons land. De economische groei wordt namelijk afgemeten aan de volume-ontwikkeling van het bbp. Dit is de som van de in het binnenland gevormde toegevoegde waarde.

Overige informatie

De toegevoegde waarde is gelijk aan de waarde van de productie minus de waarde van het verbruik. Het gaat hier dus om de waarde die aan de in het productieproces aangewende goederen en/of diensten wordt toegevoegd. Tot het verbruik behoren niet de diensten van ingezette arbeid en kapitaal. De toegevoegde waarde kan gewaardeerd worden tegen basisprijzen en tegen marktprijzen. Als de indirecte belastingen en subsidies (met uitzondering van de niet-productgebonden belastingen en subsidies) geen onderdeel uitmaken van de toegevoegde waarde spreken we van de toegevoegde waarde tegen basisprijzen. Wanneer de indirecte belastingen en subsidies wel onderdeel zijn van de toegevoegde waarde spreken we van de toegevoegde waarde tegen marktprijzen. De term “bruto” geeft aan dat ook de afschrijvingen in de toegevoegde waarde, dus ook in het bruto binnenlands product, zijn opgenomen.