Prognose van sterfte naar doodsoorzaken: model en veronderstellingen

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2005