De CBS statistiek van de uitzendbranche

Sinds 1986 verzamelt het CBS elk kwartaal gegevens over uitzendbureaus met het doel om de ontwikkelingen in de branche te volgen. In 1999 werd de waarneming uitgebreid met gegevens van detacheerders en staat de statistiek bekend onder de naam "uitzendbranche". Elke periode worden ongeveer 1500 bedrijven benaderd. Vanwege de conjunctuurgevoeligheid van de branche is er doorgaans veel belangstelling voor de resultaten van dit onderzoek.

Deelname

Voor de selectie van de deelnemers aan het onderzoek gebruikt het CBS het algemene bedrijvenregister. Dit is een kopie van de bestanden van de kamer van koophandel. Bedrijven met 50 werknemers of meer, zitten allemaal in het onderzoek. De kleinere bedrijven behoren tot een steekproef. Hoe kleiner een bedrijf, des te kleiner de kans op selectie. Om de enquêtedruk te verdelen, wordt elke periode een gedeelte van de steekproef ververst.

Om voldoende respons te behalen worden non-respondenten herbenaderd. Als het streefcijfer van 70 procent omzetrespons (de omzet van de respondenten gedeeld door de verwachte omzet) is behaald, wordt gestopt met rappelleren. Door nagekomen respons en het gebruik van BTW voor responsverhoging stijgt de omzetrespons nog tot ruim 80 procent. Nadat de gegevens zijn verzameld worden zogenaamde influential cases waarvan het vermoeden bestaat dat de opgegeven omzet onjuist is, gecorrigeerd.

Cijfers

De enquête heeft tot doel de ontwikkeling van de omzet en de uitzenduren in de branche in kaart te brengen. In de omzetcijfers is ook de invloed van demografische ontwikkelingen opgenomen. Oprichting van nieuwe bedrijven leidt tot een groei van de omzet, beëinding van bedrijven tot een afname.

De cijfers zijn van toepassing op bedrijven behorend tot sbi 74501 en sbi 74502. Bedrijven behorend tot de sbi 74501 hebben als hoofdactiviteit het bemiddelelen bij plaatsing van uitzendkrachten fase A. Deze mensen worden tijdens de uitzendperiode door de uitzendorganisatie betaald maar hebben daar geen regulier dienstverband. Bedrijven behorend tot de sbi 74502 hebben als hoofdactiviteit het uitlenen van eigen personeel. Deze mensen hebben een regulier dienstverband bij de uitzendorganisatie waarvan medewerkers in fase B voor bepaalde - en in fase C voor onbepaalde duur.

Momenteel publiceert het CBS ook seizoensgecorrigeerde omzet- en urenontwikkelingen. Door de kwartaaluitkomsten te schonen voor seizoeneffecten kunnen kwartaal op kwartaal ontwikkelingen eenduidiger gevolgd worden. Zo kan bijvoorbeeld een omslag in de stijging of daling van de omzet of uitzenduren sneller worden vastgesteld dan wanneer er geen seizoencorrectie zou plaatsvinden.

Publiciteit

De cijfers van het CBS worden elk kwartaal gepubliceerd op Statline, de internetdatabase van het CBS  Daarnaast verschijnt er elk kwartaal een rapportage op de themapagina van het CBS én in de Flex & Figures, een publicatie van de algemene Bond voor uitzendondernemingen (ABU). Indien belangrijke ontwikkelingen optreden in de branche, publiceert het CBS een webartikel.

Deze toelichting is tot stand gekomen dankzij samenwerking tussen de ABU en het CBS. De aanleiding voor het stuk waren vragen over de verschillen tussen de Marktmonitor van de ABU en de CBS statistiek van de uitzendbranche. Meer informatie over de ABU en de Marktmonitor is te vinden op www.abu.nl.