Het 'Project ééncijfer Hoger Onderwijs'

Behalve het CBS brengen ook andere instanties publicaties uit over het aantal ingeschrevenen en gediplomeerden in het hoger onderwijs. Tot en met 2002/’03 maakten zij meestal gebruik van hun eigen bronbestanden en methoden om bepaalde aantallen te berekenen. De vergelijkbaarheid van de uitkomsten tussen de verschillende publicaties was soms ver te zoeken. De behoefte aan eenduidige cijfers was niet alleen voor het CBS, maar ook voor enkele direct bij het hoger onderwijs betrokken instanties aanleiding om in 2002 het ‘Project ééncijfer Hoger Onderwijs’ te starten. In dit project werken het CBS, de IB-Groep, de HBO-raad, de VSNU, Cfi en het Ministerie van OCW samen om bij publicaties over het hoger onderwijs van dezelfde bronbestanden (i.c. dezelfde afslag van het CRIHO) gebruik te maken en met uniforme definities en berekeningsmethoden tot een standtelling van ingeschrevenen op peildatum 1 oktober te komen. Deze gecoördineerde werkwijze hield voor de meeste instanties een trendbreuk in. Daarom is besloten om in het kader van het ‘Project ééncijfer Hoger Onderwijs’ een nieuwe tijdreeks vanaf 1986 op te bouwen. Zodra het project is afgerond, zal deze onder meer de ‘oude’ tijdreeksen van het CBS over het hbo en het wo op StatLine en in papieren publicaties vervangen.