Aanvulling op persbericht: Tekort van de overheid naar 3,2 procent

In de onderstaande tabel wordt een uitsplitsing van het overheidstekort naar subsectoren gegeven.

Het tekort van de lagere overheden is 0,2 procent BBP in 2003. Dit is lager dan in 2002, toen het tekort 0,5 procent van het BBP bedroeg. Hierbij speelt de introductie van het BTW-Compensatiefonds een rol. Sinds 1 januari 2003 kunnen gemeenten en provincies een aantal uitgaven aan omzetbelasting compenseren. Hierdoor wordt een eventuele verstorende werking van het heffen van omzetbelasting bij aanbestedingen en inkopen door lagere overheden beperkt. Deze opgebouwde rechten op compensatie door gemeenten en provincies over 2003 worden pas in 2004 door het Rijk aan de gemeenten en provincies uitbetaald. Conform de geldende Europese richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen moet deze betaling van het Rijk echter in 2003 worden geboekt. De financiering van de door het Rijk te betalen compensatie wordt, eveneens conform de geldende Europese richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen, pas in 2004 geboekt. De omvang van de hiermee gemoeide bedragen is 0,3 procent van het BBP. Zij hebben geen invloed op de hoogte van het EMU-saldo van de totale overheid in 2003, wel op de verdeling tussen overheidslagen.