Single information Single audit - verantwoordingsjaar 2022

SISA
© ANP

Met ingang van het verantwoordingsjaar 2006 is het principe van Single information Single audit (SiSa) van toepassing. Hierdoor hoeven gemeenten, provincies, enkele waterschappen en gemeenschappelijke regelingen sindsdien minder informatie te verstrekken aan het rijk over de besteding van specifieke uitkeringen. Ook is de controle van deze informatie sterk verminderd. Het CBS vervult hierbij namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de intermediaire rol tussen medeoverheden en vakdepartementen.

Specifieke uitkeringen worden verantwoord via SiSa (art. 17a, eerste lid Financiële-verhoudingswet). De informatie hiervoor wordt in een vast format opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. In de Circulaire Single Information Single Audit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt u hier meer informatie over.

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen moeten hun verantwoordingsinformatie over 2022 uiterlijk 15 juli 2023 elektronisch aan het CBS verstrekken. Hiervoor ontvangen alle bij het ministerie van BZK bekende contactpersonen rond 15 mei 2023 van het CBS per mail de gegevens die nodig zijn om de verantwoordingsinformatie 2022 op de site van het CBS te kunnen uploaden. Indien op de eerste werkdag na 20 mei 2023 nog geen link naar het uploadportal heeft ontvangen, controleert u dan eerst of uw spamfilter de e-mail niet per abuis in een andere map heeft geplaatst. Als u dan nog steeds van mening bent dat u geen e-mail heeft ontvangen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met het ministerie van BZK via www.rijksoverheid.nl/sisa.

Aantal documenten en juiste naamgeving voor de bestanden

Elke levering aan het CBS bestaat uit één zip-bestand, waarin de 5 jaarstukken zijn opgenomen (4 pdf-files en 1 excel-bestand). De tabel van fouten en onzekerheden is opgenomen in de bijlage Verantwoordingsinformatie.

Codelijst medeoverheden

In deze lijst kunt u de code van uw eigen provincie, gemeente, waterschap of gemeenschappelijke regeling opzoeken of die van medeoverheden waarmee u zaken doet.

Toetsen door het CBS

Het CBS toetst de SiSa-verantwoordingsinformatie aan de criteria tijdigheid en plausibiliteit. Met ingang van 2022 gebruikt het CBS een nieuw verwerkingssysteem voor SiSa. De terugkoppeling per e-mail op uw inzending ziet er daarom anders uit dan in eerdere jaren. Het afgelopen jaar hebben we nieuwe controles ingebouwd. De controles zijn preciezer en strenger dan voorheen. Na het uploaden van de SiSa-levering, krijgt de medeoverheid direct een ontvangstbevestiging op het scherm te zien. De datum die is vermeld op deze ontvangstbevestiging is van belang voor de tijdigheidstoets. De contactpersoon van de medeoverheid ontvangt binnen zeven werkdagen na ontvangst van de verantwoordingsinformatie door het CBS per mail de positieve of negatieve uitkomst van de uitgevoerde controles. De plausibiliteitscontroles blijft het CBS ook uitvoeren als de deadline van 15 juli is verstreken.

Mobile authenticator

Het CBS maakt gebruik van een nieuw downloadportal dat gebruik maakt van two factor authentication. 

Heeft u vragen?

Voor inhoudelijke vragen kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website www.rijksoverheid.nl/sisa.

Voor technische vragen kunt u mailen naar: sisa@cbs.nl.