Persoonlijke inflatiecalculator

Het CBS publiceert iedere maand het inflatiecijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI). Dit cijfer laat de prijsontwikkeling zien van een pakket goederen en diensten dat de gemiddelde consumptie van alle Nederlanders vertegenwoordigt. De gemiddelde Nederlander bestaat echter niet en waarschijnlijk is er niemand die precies dit pakket goederen en diensten consumeert. Hoe zou het inflatiecijfer eruit zien als het was gebaseerd op uw eigen uitgavenpatroon?

Met de persoonlijke inflatiecalculator kunt u in grote lijnen uw consumptiepatroon opgeven om zo een indicatie te krijgen van de gemiddelde jaarlijkse prijsontwikkeling die hoort bij uw eigen consumptiepakket. De persoonlijke inflatie wordt met dezelfde prijsindices berekend als de officiële inflatie volgens de CPI. Het verschil is dat de onderscheiden consumptiecategorieën een andere weging hebben.


1. Maandelijkse uitgaven aan:
2. Jaarlijkse uitgaven aan:
3. Uitgaven de laatste vijf jaar aan:
4. Waardebedragen:
Totaal per maand: €0
Barchart
Toelichting

Vul in de invulvelden de gemiddelde uitgaven van uzelf of uw huishouden in (steeds voor hetzelfde aantal personen). Er zijn vier onderdelen:

  • Uitgaven die doorgaans iedere maand worden gedaan;
  • Uitgaven die niet iedere maand worden gedaan. Hiervoor schat u een bedrag per jaar;
  • Uitgaven die nog minder vaak gedaan worden. Hiervoor schat u een bedrag per vijf jaar;
  • Het bezit van auto’s en koopwoningen. Voor auto’s vult u het aankoopbedrag en de verwachte levensduur in, als u in een koopwoning woont vult u de WOZ-waarde in.
Disclaimer

Als gevolg van de coronacrisis is het wegingsschema van de consumentenprijsindex in 2021 sterk veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. De schatting van de persoonlijke inflatie kan hierdoor bij bepaalde bestedingsprofielen minder nauwkeurig berekend worden. Dit kan met name voorkomen bij profielen met uitgaven in bestedingscategoriëen waarvan de weging in 2021 fors is gedaald, en waarbij er daarnaast sprake is van een sterk seizoenspatroon. Dit betreft onder andere internationale vluchten en pakketreizen.

Om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te kunnen blijven maken, worden uitgaven in deze bestedingscategorieën vanaf nu meegenomen in de post ‘Overige maand uitgaven’. Het verstorende effect van de wegingsverandering van 2021 voor de schatting blijft door deze aanpassing bij de meeste bestedingsprofielen beperkt. Het persoonlijke bestedingsprofiel kan wel minder gedetailleerd worden ingevuld dan in voorgaande versies van de persoonlijke inflatiecalculator, waarbij er voor internationale vluchten en pakketreizen aparte posten waren.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de uitkomsten van de persoonlijke inflatiecalculator. Het CBS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de voor de berekening gebruikte software.