SDG 16.2 Instituties

Het tweede deel van SDG 16 gaat over instituties, zoals de Tweede Kamer, pers, rechters, en de overheid in het algemeen. In een open en democratische samenleving is het belangrijk dat instituties verantwoording afleggen, dat informatie goed toegankelijk is en dat fundamentele vrijheden worden beschermd. Zo kunnen burgers vertrouwen op de overheid en gemakkelijker meedoen in de samenleving.
  • Overheidsuitgaven aan algemeen bestuur als percentage van het bbp dalen trendmatig. In de EU staat Nederland in de achterhoede (24e van 27 EU-landen in 2022).
  • De opkomst bij de meest recente parlementsverkiezingen was hoog vergeleken met andere EU-landen.
  • De kwaliteit van overheidsregelgeving, de effectiviteit van de overheid en inspraak van burgers in Nederland zijn hoog in vergelijking met andere EU-landen. De kwaliteit van overheidsregelgeving was stabiel maar daalt nu trendmatig. De effectiviteit van het overheidsbestuur loopt terug. De mate waarin de Nederlandse publieke sector als vrij van corruptie wordt beschouwd neemt eveneens af.
  • Een stijgend percentage van de bevolking heeft vertrouwen in rechters en in de EU. Het vertrouwen in rechters en in de Tweede Kamer is hoger dan in vrijwel alle EU-landen. Wel was het vertrouwen in de Tweede Kamer in 2023 het laagste (29,0 procent) sinds het begin van de meting in 2012.
  • Het vertrouwen in de pers stijgt niet langer maar is stabiel geworden. In 2023 was het 3,2 procentpunt lager dan in 2022.

Het dashboard en de indicatoren 

SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties

Middelen en mogelijkheden

3,7%
van het bruto binnenlands product in 2022
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
24e
van 27
in EU
in 2022
Overheidsuitgaven aan algemeen overheidsbestuur

Gebruik

75,6%
van de werknemers valt onder een cao in 2019
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
8e
van 16
in EU
in 2018
Dekking van de collectieve arbeidsovereenkomsten
77,7%
van de stemgerechtigden is gaan stemmen in 2023
6e
van 27
in EU
in 2023
Opkomst parlementsverkiezingen

Uitkomsten

1,71
score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
4e
van 27
in EU
in 2022
Kwaliteit van overheidsregelgeving
1,58
score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
4e
van 27
in EU
in 2022
Effectiviteit van overheidsbestuur
79
score op schaal 0-100 (100 = niet corrupt) in 2023
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
4e
van 27
in EU
in 2023
Corruptie perceptie index
1,54
score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022
3e
van 27
in EU
in 2022
Inspraak en verantwoordingsplicht

Beleving

36,6%
van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
Vertrouwen in de pers
77,5%
van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
2e
van 19
in EU
in 2020
Vertrouwen in rechters
43,9%
van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
Vertrouwen in ambtenaren
51,5%
van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
Vertrouwen in de gemeenteraad
29,0%
van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
2e
van 19
in EU
in 2020
Vertrouwen in de Tweede Kamer
47,1%
van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
Vertrouwen in de EU
SDG 16 Vrede, justitie en sterke publieke diensten: instituties
Categorie Indicator Waarde Trend Positie in EU Positie op EU-ranglijst
Middelen en mogelijkhedenOverheidsuitgaven aan algemeen overheidsbestuur3,7% van het bruto binnenlands product in 2022dalend (daling brede welvaart)24e van 27 in 2022onderste kwart van de ranglijst
GebruikDekking van de collectieve arbeidsovereenkomsten75,6% van de werknemers valt onder een cao in 2019dalend (daling brede welvaart)8e van 16 in 2018midden van de ranglijst
GebruikOpkomst parlementsverkiezingen77,7% van de stemgerechtigden is gaan stemmen in 20236e van 27 in 2023bovenste kwart van de ranglijst
UitkomstenKwaliteit van overheidsregelgeving1,71 score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022dalend (daling brede welvaart)4e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
UitkomstenEffectiviteit van overheidsbestuur1,58 score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 2022dalend (daling brede welvaart)4e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
UitkomstenCorruptie perceptie index79 score op schaal 0-100 (100 = niet corrupt) in 2023dalend (daling brede welvaart)4e van 27 in 2023bovenste kwart van de ranglijst
UitkomstenInspraak en verantwoordingsplicht1,54 score op schaal van -2,5 (zwak) tot (2,5) deugdelijk in 20223e van 27 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
BelevingVertrouwen in de pers36,6% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
BelevingVertrouwen in rechters77,5% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023stijgend (stijging brede welvaart)2e van 19 in 2020bovenste kwart van de ranglijst
BelevingVertrouwen in ambtenaren43,9% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
BelevingVertrouwen in de gemeenteraad51,5% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023
BelevingVertrouwen in de Tweede Kamer29,0% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 20232e van 19 in 2020bovenste kwart van de ranglijst
BelevingVertrouwen in de EU47,1% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) vertrouwen in 2023stijgend (stijging brede welvaart)

Uitleg dashboard, kleuren en noten

Naast veiligheid en vrede (zie dashboard 16.1) heeft SDG 16 ook betrekking op instituties, zoals de Tweede Kamer, pers, rechters, en de overheid in het algemeen. In een open en democratische samenleving is het belangrijk dat instituties verantwoording afleggen, dat informatie goed toegankelijk is en dat fundamentele vrijheden worden beschermd. Het gaat daarbij om verantwoording en transparantie op elk niveau, met inclusieve en representatieve besluitvorming. Doeltreffende, verantwoordelijke en transparante instituties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van brede welvaart: de kwaliteit van deze instellingen bepaalt mede de samenhang en effectiviteit van beleid. Zo kunnen burgers vertrouwen op de overheid en gemakkelijker meedoen in de samenleving.

Dit tweede dashboard van SDG 16 bevat relatief veel vertrouwensindicatoren. Vergeleken met andere EU-landen scoort Nederland op het gebied van deze SDG wel goed: met vrijwel alle indicatoren waar de positie bepaald kon worden, staat Nederland in de kopgroep.

Het beeld bij de middellangetermijntrends in dit dashboard (gebaseerd op alle beschikbare datapunten in de periode 2016-2023) is overwegend negatief: vijf indicatoren kleuren rood, slechts twee groen. Bij het vertrouwen in de pers is de trend nu stabiel, waar deze voorheen stijgend was.

Middelen en mogelijkheden betreffen middelen die de overheid heeft om haar taken uit te voeren en diensten te verlenen aan burgers. De uitgaven van de overheid aan algemeen bestuur - als percentage van het bbp - zijn verder teruggelopen, naar 3,7 procent in 2022. Dit is 0,6 procentpunt minder dan aan het begin van de trendperiode in 2016. De trend kleurt rood: minder middelen voor de overheid wordt bij deze SDG gezien als negatief voor de brede welvaart en het behalen van de doelen. Europees gezien staat Nederland in achterhoede (24e van 27 EU-landen in 2022).

Gebruik gaat hier over het gebruik door burgers van diensten van de overheid en maatschappelijke organisaties. Actieve deelname van burgers in de samenleving is essentieel voor het functioneren van een democratie. Een indicator om dit te meten is de dekkingsgraad van de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Deze dekkingsgraad is gerelateerd aan het aantal vakbondsleden, maar ook aan de rechtsgeldigheid van een cao voor andere bedrijven en werknemers in een sector. Het aandeel werknemers dat valt onder een cao daalt trendmatig, naar 75,6 procent in 2019. In 2016 was dit nog 79,3 procent.

Een directere, en actuelere, indicator voor actieve participatie is de opkomst bij de parlementsverkiezingen. In 2023 was deze opkomst 77,7 procent, een procentpunt minder dan bij de verkiezingen in 2021. Vergeleken met de andere EU-landen was de opkomst hoog. Van alle landen wordt overigens de opkomst genomen in het laatste jaar waarin parlementsverkiezingen plaatsvonden. In sommige landen is er een opkomst- of stemplicht, maar die wordt niet afgedwongen.

Uitkomsten betreffen de kwaliteit van publieke dienstverlening, de openheid en efficiëntie van de overheid en inspraak van burgers. Nederland staat bovenin de EU-ranglijst bij alle vier de indicatoren in deze categorie. Bij de trends is het beeld echter minder florissant: drie van de vier indicatoren kleuren rood. Bij de kwaliteit van overheidsregelgeving, een van de zes aspecten van deugdelijk bestuur die de Wereldbank meet door middel van de Worldwide Governance Indicators, slaat de trend om van stabiel naar dalend. De effectiviteit van het overheidsbestuur loopt terug, en de mate waarin de Nederlandse publieke sector als vrij van corruptie wordt beschouwd neemt af.

Traditioneel scoort Nederland hoog (en daarmee gunstig) op de Corruptie perceptie index van Transparency International. Met 79 van maximaal 100 punten stond Nederland in 2023 vierde in de EU en achtste van de in totaal 180 landen. De organisatie stelt echter dat de dalende trend zorgen baart. Deze score is namelijk de laagste sinds de start van de tijdreeks in 2012. Ondermijning van de rechtsstaat door georganiseerde criminaliteit, waarbij rechters, officieren van justitie en advocaten, maar ook journalisten en bestuurders steeds vaker worden geïntimideerd, verhogen het risico dat instituties op termijn worden verzwakt. Tegelijkertijd ziet Transparency International een verbetering: de verwevenheid van politiek en het lobbybedrijf wordt minder groot.

Beleving betreft hier de vraag of burgers vertrouwen hebben in de overheid. Het vertrouwen in instituties (gemeten als het percentage van de bevolking van 15 jaar of ouder dat 6 of hoger aangeeft op een schaal van 0 tot en met 10) is vergeleken met andere Europese landen groot en neemt bij twee indicatoren trendmatig toe. Er zijn wel grote verschillen tussen de instituties. Het dashboard van SDG 16.1 Veiligheid en vrede laat zien dat in 2023 een groot deel van de bevolking voldoende vertrouwen had in het leger (67,3 procent) en de politie (77,4 procent). Bij de instituties die in dit dashboard zijn opgenomen, liggen de percentages doorgaans een stuk lager.

De trend stijgt bij het aandeel van de bevolking dat voldoende vertrouwen heeft in de EU en in rechters. In 2023 bedroegen deze aandelen respectievelijk 47,1 en 77,5 procent. Iets meer dan de helft van de bevolking heeft voldoende vertrouwen in de gemeenteraad. Hier is de trend stabiel. Dat geldt ook voor het vertrouwen in ambtenaren (43,9 procent). Bij het vertrouwen in de Tweede Kamer (29,0 procent) is de trend op de middellange termijn (2016-2023) eveneens stabiel, maar binnen deze periode is wel sprake van flinke schommelingen. In 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, bereikte het vertrouwen in de Tweede Kamer een top: 53,2 procent van de bevolking had voldoende vertrouwen. Daarop volgde echter een forse terugval: 29,0 procent in 2023 is het laagste percentage sinds de beginmeting in 2012.

Relevante links