Rijksoverheid

De hier gepresenteerde maandcijfers hebben betrekking op de Rijksoverheid, terwijl de reguliere kwartaal- en jaarcijfers beschikbaar zijn voor de gehele overheid. De Rijksoverheid is onderdeel van de centrale overheid, waaronder naast het Rijk ook het wetenschappelijk onderwijs en instellingen zonder winstoogmerk behorend tot de centrale overheid vallen. Tot deze laatste groep behoren bijvoorbeeld de Nationale Politie en het CBS. Naast de centrale overheid bestaat de overheid ook uit lokale overheden, zoals gemeenten en provincies, en de socialezekerheidsfondsen. Tot de socialezekerheidsfondsen behoren de toezichts- en uitvoeringsorganen van de wettelijke socialeverzekeringsregelingen, zoals het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Zorginstituut Nederland (ZiN).
Terug naar artikel