Dierlijke mest en mineralen 2019

Omslag publicatie Dierlijke mest en mineralen 2019
Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw in 2019.

Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de hoeveelheden stikstof en fosfaat in de geproduceerde mest. Deze resultaten vormen de basis voor monitoring van het nationale mestbeleid. Daarnaast zijn de resultaten het uitgangspunt voor berekeningen van ammoniakemissies en emissies van broeikasgassen door landbouwactiviteiten waarover Nederland verplicht is te rapporteren.

In Dierlijke mest en mineralen 2019 is de mestproductie uitgesplist naar de verschillende categorieën rundvee, varkens, pluimvee en overige diersoorten in de landbouw.