Beleidsinformatie Veilig Thuis 2e halfjaar 2019

Omslag, Beleidsinformatie Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019
In deze publicatie worden uitkomsten beschreven over kindermishandeling en huiselijk geweld in het 2e halfjaar van 2019 op basis van gegevens uit de Beleidsinformatie Veilig Thuis.
Sinds 2015 verzamelt het CBS elk half jaar bij de Veilig Thuis organisaties (VT's) gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld.
Dit betreft onder andere gegevens over de adviezen die VT’s geven, over de meldingen die ze ontvangen en over de diensten die VT’s vervolgens uitvoeren.

Het 2e halfjaar van 2019 is de tweede verslagperiode waarin de VT’s de gegevens moesten aanleveren volgens de nieuwe versie 2.0 van het Informatieprotocol Veilig Thuis. Deze nieuwe versie is in nauw overleg met alle betrokken partijen tot stand gekomen en sluit aan bij de vernieuwde werkwijze van Veilig Thuis zoals die beschreven is in het Handelingsprotocol Veilig Thuis. Met de vernieuwde implementatie van deze nieuwe versie van het informatieprotocol hebben de Veilig Thuis-organisaties meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de gegevenslevering aan het CBS. Ten opzichte van de vorige publicatie (over het 1e halfjaar van 2019) valt op dat het aantal gevallen waarin een kenmerk ontbreekt flink is afgenomen. Dit zorgt dus voor een vollediger en duidelijker beeld.