Veilig Thuis 1e halfjaar 2017

In deze rapportage schetst het CBS een beeld van de kwaliteit van de Beleidsinformatie Veilig Thuis in het 1e halfjaar van 2017. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van de Veilig Thuis organisaties. De kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van de aangeleverde informatie is onvoldoende om betrouwbare beleidsinformatie over kindermishandeling en huiselijk geweld samen te stellen.
Sinds 2015 verzamelt het CBS elk half jaar bij de Veilig Thuis organisaties (VT's) gegevens over kindermishandeling en huiselijk geweld, in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis.
De gegevensleveringen van de VT’s zijn onderling niet goed vergelijkbaar. De VT’s , de ministeries van VWS en VenJ en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voeren een gezamenlijk verbetertraject uit om tegemoet te komen aan de behoefte aan vergelijkbare cijfers.

In deze rapportage wordt een beeld geschetst van de kwaliteit van de huidige Beleidsinformatie Veilig Thuis, aan de hand van de resultaten per Veilig Thuis regio over het 1e halfjaar 2017.

Het CBS wil met deze rapportage het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, de ministeries van VWS en VenJ en de VNG ondersteunen bij de verbeteringen die zij doorvoeren in de Beleidsinformatie Veilig Thuis. Deze rapportage richt zich qua doelgroep dan ook primair op deze partijen en de rapportage dient gezien te worden binnen de context van het verbetertraject. Het wordt sterk afgeraden om de cijfers in deze rapportage buiten de context van dit verbetertraject te gebruiken.