Emissie van zeven zware metalen naar landbouwgrond

Het rapport bevat aanbevelingen voor de monitoring van de emissies van de metalen cadmium, zink, koper, lood, kwik, nikkel en chroom naar de landbouwbodem. Het doel is een betere afstemming te krijgen in de emissiecijfers die gerapporteerd worden in de Emissiemonitor (CoördinatieCommissie Doelgroep-Monitoring) en de Milieubalans (RIVM). In het rapport zijn emissiecijfers voor het jaar 2000 opgenomen. Het onderzoek is door het CBS en RIVM uitgevoerd in opdracht van de VROM-Inspectie.

Rapport

Bijlagen