Data Alliantie Strafrechtketen

hamer van de rechter

Wat is het?

De Data Alliantie Strafrechtketen (DAS) is een beoogd samenwerkingsverband binnen de strafrechtketen. Betrokken zijn zowel organisaties die actief zijn in de strafrechtketen (de bronhouders van data, bijvoorbeeld Politie, OM, Rechtspraak, CJIB, DJI) als een aantal gebruikers van strafrechtketendata voor (wetenschappelijk) onderzoek en statistiek (CBS, WODC en Directie Strafrechtketen van het ministerie van Justitie en Veiligheid). Het CBS is vanaf het begin bij de ontwikkeling van de DAS betrokken geweest en heeft daarbij zowel een faciliterende rol als een gebruikersrol. De Directie Strafrechtketen coördineert en faciliteert het samenwerkingsverband.

De DAS beoogt nieuwe, relevantere en afgestemde informatie op het gebied van de strafrechtketen beschikbaar te krijgen voor gebruik in een bredere context, voor de maatschappij, de praktijk, beleid en wetenschap. Daarmee kan de strafrechtketen als geheel worden ondersteund in de ambitie te komen tot een datagestuurd, transparant en samenwerkend onderdeel van de overheid. Concreet streeft de DAS naar:

  • Meer transparantie van de data;
  • Meer uniformiteit in het gebruik van de data;
  • Meer en veiligere toegang tot de data;
  • Betere kwaliteit van het gebruik van de data;
  • Efficiëntere aanlevering en verwerking van de data.

Hoe?

Dat bereikt de DAS door middel van:

  • Het creëren van een gezamenlijke, beveiligde omgeving voor het verwerken van de strafrechtketendata voor vooraf vastgestelde informatieproducten;
  • Het ter beschikking stellen van de benodigde gegevens voor deze informatieproducten (monitors, statistiek, en wetenschappelijk onderzoek) in een beveiligde en afgeschermde omgeving, waar de data uit de afzonderlijke bronnen van de strafrechtketenorganisaties aan elkaar (kunnen) worden koppelen;
  • Het realiseren van een (overkoepelende) gezamenlijke website voor de publicatie van de beschikbare gegevens over de strafrechtketen, waarmee burgers en professionals worden geïnformeerd over het functioneren van de strafrechtketen, de criminaliteit en veiligheid in Nederland.

Waarom?

De DAS heeft voordelen voor zowel de dataleveranciers als het CBS. De DAS zal er toe leiden dat de kwaliteit van de CBS-statistieken verbetert en dat de statistiekproductie efficiënter plaatsvindt. Bovendien kan het CBS binnen de DAS het datagedreven werken bij de overheid ondersteunen.

Maatschappelijke relevantie

De bijdrage van het CBS aan de DAS valt binnen de wettelijke taken van het CBS. Er komt meer relevante en nieuwe informatie in een bredere context beschikbaar voor de maatschappij, de praktijk, beleid en wetenschap. Daarnaast is het een kans om te laten zien dat de strafrechtketen een modern, datagestuurd en datagedreven, transparant en samenwerkend onderdeel is van de overheid.