Transport en gebruik van mest en mineralen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het vaststellen van de aanvoer, afvoer en het gebruik van mest en mineralen.

Doelpopulatie

De hoeveelheden mest en mineralen per diercategorie. Het onderzoek beschrijft de productie en het gebruik van mest op verschillende regionale niveaus.

Statistische eenheid

Mestsoorten (vast, dun, per diercategorie) en mineralen (stikstof, fosfor, kalium).

Aanvang onderzoek

De aanvoer, afvoer en het gebruik van mest en mineralen; 1994.
De afzet buiten de landbouw: 1990

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden ongeveer twaalf maanden na het verslagjaar gepubliceerd in twee afzonderlijke StatLine-tabellen. De tabel Mestproductie en -transport per regio bevat gegevens over de mestproductie, het transport van en naar landbouwbedrijven en het gebruik van mest en mineralen in de landbouw naar diverse regionale indelingen. De tabel Afzet van dierlijke mest buiten de Nederlandse landbouw geeft informatie over export, afzet naar hobbybedrijven en particulieren, natuurterreinen en mestverwerking. Deze uitkomsten zijn alleen voor Nederland-totaal beschikbaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In het onderzoek worden de uitkomsten uit de statistiek Productie van mest en mineralen gecombineerd met gegevens over:

  • getransporteerde mest van en naar landbouwbedrijven plus export en import (externe registratie van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO);
  • mondelinge informatie van mestverwerkende bedrijven.

Waarnemingsmethode

De gegevens over de afzet van dierlijke mest buiten de landbouw zijn afgeleid van gegevens van Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM) en gecombineerd met berekeningen van gasvormige stikstofverliezen die optreden bij de productie, opslag en gebruik van dierlijke mest volgens de methode van het National Emission Model for Agriculture (NEMA).

Berichtgevers

Niet van toepassing.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Niet van toepassing.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Door het gebruik van veel verschillende gegevensbronnen is het niet mogelijk de nauwkeurigheid van de diverse cijfers in exacte getallen uit te drukken. Over het algemeen geldt echter dat uitkomsten die regionaal en inhoudelijk sterk gedetailleerd zijn, aanzienlijke foutenmarges kunnen bevatten. Ook kennen de cijfers over mesttransporten en afzet buiten de landbouw uitgedrukt in stikstof een grotere onzekerheid door onzekerheden in de berekeningen van gasvormige stikstofverliezen in stal en opslag.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De volgtijdelijke vergelijkbaarheid is over het algemeen redelijk. Herberekeningen vinden regelmatig plaats op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Plausibiliteitscontrole vindt plaats aan de hand van trendanalyse en toetsing aan informatie uit de landbouwpraktijk.