Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) 2020=100

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De prijsontwikkeling weergeven van de verkochte bestaande koopwoningen. De woning moet in Nederland staan en verkocht zijn aan een particulier.

Doelpopulatie

De gekochte bestaande koopwoningen.

Statistische eenheid

Bestaande koopwoning.

Aanvang onderzoek

De prijsindex is beschikbaar vanaf januari 1995. De PBK is op maandbasis beschikbaar voor Nederland totaal en op kwartaalbasis voor 12 provincies, 4 grote gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht), 40 COROP-gebieden en 5 woningtypen.

Frequentie

Maand.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn direct definitief. Circa 22 dagen na verslagmaand worden er nieuwe cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Soort onderzoek

Deze prijsindex is het resultaat van een samenwerking tussen het CBS en het Kadaster. Het Kadaster legt alle woningtransacties van onroerend goed in Nederland vast. Als een woning van eigenaar wisselt dan registreert het Kadaster de transactieprijs, het adres van de woning en de overdrachtsdatum. Uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) wordt het woningtype afgeleid. Deze informatie wordt gekoppeld aan de meest recente WOZ-waarden (WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken) van de betreffende woningen die bij het CBS bekend zijn. De index wordt vervolgens berekend door de transactieprijzen in de verslagperiode te vergelijken met de meest recente WOZ-waarden van deze woningen. In de indexformule is een factor opgenomen die corrigeert voor eventuele onder- of overwaardering van de WOZ-waarden. De berekeningswijze die wordt gehanteerd staat bekend als de Sales Price Appraisal Ratio (SPAR) methode.

In de transactieprijs is de aanwezige grond inbegrepen. Indien er sprake is van niet langdurig afgekochte erfpacht wordt de koopsom hiervoor niet gecorrigeerd. Bij het onderzoek blijven de volgende typen woningen buiten beschouwing:

 • Woonwagens en woonboten (zijn geen onroerende zaken)-
 • Niet-zelfstandige wooneenheden, zoals studenten- en bejaardenwoningen

De PBK wordt in vier verschillende tabellen gepubliceerd.

1. Prijsindex bestaande koopwoningen voor Nederland per maand, kwartaal en jaar. Deze reeks kent geen onderscheid naar woningtypen of regio’s.
2. Prijsindex bestaande koopwoningen naar regio per kwartaal en jaar. Deze reeks kent geen onderscheid naar woningtypen. Er wordt een onderscheid gemaakt in de volgende regio’s:

 • Nederland
 • Vier landsdelen
 • Twaalf provincies
 • Vier grote steden

3. Prijsindex bestaande koopwoningen naar COROP-gebied per kwartaal en jaar. Deze reeks kent geen onderscheid naar woningtypen.
4. Prijsindex bestaande koopwoningen naar woningtype per kwartaal en jaar. Deze reeks kent geen onderscheid naar regio’s. Er wordt een onderscheid gemaakt in de onderstaande woningtypen:

 • Alle woningen
 • Eengezinswoningen (alle woningtypes exclusief appartementen)
 • Tussenwoningen
 • Hoekwoningen
 • Twee-onder-één-kapwoningen
 • Vrijstaande woningen
 • Appartementen
 • Onbekend

In alle tabellen worden ook de indexmutaties t.o.v. de vorige periode en de indexmutaties t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar per categorie gepubliceerd. Daarnaast worden het aantal verkochte woningen, de gemiddelde transactieprijs en de totale waarde van de transactieprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. Van de verkochte woningen worden ook de ontwikkelingen t.o.v. de vorige periode en de ontwikkelingen t.o.v. van de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar gepubliceerd. De gemiddelde transactieprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster. De ontwikkeling van de gemiddelde transactieprijs is echter geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen. Zie voor meer informatie hierover het artikel “Waarom de gemiddelde koopsom geen huizenprijsindicator is”.

Berichtgevers

Het Kadaster.