Onderzoek Gezinsvorming 2013/GGS

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het Onderzoek Gezinsvorming 2013 / Gender and Generations Survey (OG 2013/GGS) heeft als doel informatie te verzamelen over het verloop van de relatie- en gezinsvorming in Nederland en de achtergronden daarvan. Deze informatie vormt een aanvulling op de uit de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) afgeleide bevolkingsstatistieken. Voor het eerst is het Onderzoek Gezinsvorming opgenomen binnen het kader van de Gender and Generations Survey (GGS), waardoor vergelijkingen met andere Europese landen mogelijk zijn. Het OG 2013/GGS is een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het Onderzoek Gezinsvorming werd om de vijf jaar gehouden en is in de huidige vorm stopgezet.

Doelpopulatie

Mannen en vrouwen van 18 tot en met 79 jaar, geboren in de periode 1934-1995.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode april tot en met oktober 2013.

Frequentie

Het onderzoek werd om de vijf jaar gehouden en is in de huidige vorm stopgezet.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Steekproef.

Waarnemingsmethode

De enquêtes van het OG 2013 werden tijdens een face-to-face interview afgenomen door CBS-enquêteurs en -enquêtrices, aan de hand van een elektronische vragenlijst.

Berichtgevers

Personen die geboren zijn in de periode 1934-1995 en die in de steekproef voorkwamen.

Steekproefomvang

De steekproeftrekking bestond uit meerdere trappen. In de eerste trap zijn, naar evenredigheid van het aantal personen, gemeenten getrokken. In de volgende trap zijn uit de gemeentelijke bevolkingsregisters personen getrokken uit de geselecteerde gemeenten. Van de getrokken steekproefpersonen (17,9 duizend) zijn de naam en het adres opgevraagd. In totaal zijn er 16,5 duizend huishoudens bezocht. Uiteindelijk is van 10 255 personen een volledig ingevulde vragenlijst verkregen. Dit komt neer op een respons van 57 procent.

Controle- en correctiemethoden

De interne consistentie is in beperkte mate gecontroleerd.

Weging

Het weegmodel bevat de variabelen geslacht, leeftijd, gerealiseerd kindertal, burgerlijke staat, geboorteland, indeling in provinciën plus vier grote steden, en urbanisatiegraad. De gewichten zijn bepaald volgens de gegeneraliseerde regressiemethode.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij de interpretatie van de uitkomsten moet rekening worden gehouden met het feit dat de uitkomsten geen exacte afspiegeling hoeven te zijn van de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Dit komt onder meer door non-respons en toevallige steekproeffouten. De uitkomsten hebben dus een marge en moeten met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, vooral als het om relatief kleine aantallen respondenten gaat.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De vraagstelling van de kernindicatoren is over de jaren heen gelijk gebleven. Wel verschilt de doelpopulatie. Deze bestond in 2013 uit personen van 18 tot 80 jaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Niet van toepassing.