Onderwijs internationaal

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van actuele en internationaal vergelijkbare gegevens over deelname, instroom en geslaagden in het onderwijs.

Doelpopulatie

Alle leerlingen in het door de overheid bekostigde onderwijs. In de schooljaren 2010/11, 2011/12 en vanaf 2014/15 worden ook leerlingen in het door de overheid erkende niet-bekostigde onderwijs meegenomen.

Statistische eenheid

Leerlingen.

Aanvang onderzoek

In de database van Eurostat zijn gegevens beschikbaar vanaf schooljaar 2002/03.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

CBS levert de verzamelde gegevens door aan Eurostat, OECD en UNESCO ten behoeve van internationale vergelijking van de gegevens. Eurostat publiceert de verzamelde gegevens in de Eurostat database., en de OECD gebruikt de gegevens in de jaarlijkse publicatie Education at a Glance .

 

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Voor de leerlingen, instroom en geslaagden wordt voor al het onderwijs dat wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gebruik gemaakt van registerinformatie op persoonsniveau.

Voor leerlingen in het erkende maar niet door OCW bekostigde onderwijs wordt gebruik gemaakt van de Enquête beroepsbevolking (EBB).

Voor promovendi en gepromoveerden wordt gebruik gemaakt van het zogeheten promovendibestand van de VSNU.

Waarnemingsmethode

Zie voor waarnemingsmethoden van het door OCW bekostigde onderwijs de korte onderzoeksbeschrijvingen van de afzonderlijke onderwijssoorten: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs , Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs.

Voor de waarnemingsmethode van het erkende niet-bekostigde onderwijs wordt verwezen naar de korte onderzoeksbeschrijving van de Enquete beroepsbevolking (EBB).

Berichtgevers

Het CBS ontvangt bestanden van DUO met de door haar verzamelde gegevens over al het door OCW bekostigde onderwijs. Voor het erkende niet-bekostigde onderwijs maakt CBS gebruik van een eigen survey: de Enquête beroepsbevolking (EBB).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zo nodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zo nodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Voor controle- en correctiemethoden in de EBB wordt verwezen naar de betreffende korte onderzoeksbeschrijving.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De cijfers van het bekostigde onderwijs geven een juist beeld van de werkelijkheid. Voor de nauwkeurigheid van de cijfers van het erkende niet-bekostigde onderwijs wordt verwezen naar de korte onderzoeksbeschrijving van de EBB.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over leerlingen in het bekostigde onderwijs zijn vergelijkbaar in de tijd. Voor de jaren waarin tevens het erkende niet-bekostigde onderwijs is meegenomen zijn de cijfers niet één op één vergelijkbaar met de jaren waarin het erkende niet-bekostigde onderwijs níet is meegenomen. 

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie de kwaliteitsrapportage op de website van Eurostat:

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/educ_uoe_enr_esqrs_nl.htm