Middelbaar beroepsonderwijs; deelnemers en geslaagden

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over het aantal deelnemers en geslaagden aan het mbo, onderscheiden naar leerweg, niveau, opleidingsrichting en sector van de opleiding en naar geslacht en herkomstgroepering. Aanvullend heeft elke tabel zijn eigen specificatie: leeftijd, woonregio, gedetailleerde opleidingsrichting of herkomstgroepering/generatie van de deelnemers en geslaagden.

Doelpopulatie

Deelnemers en geslaagden aan het door de overheid bekostigde middelbaar beroepsonderwijs, zoals regionale opleidingscentra (ROC’s), agrarische opleidingscentra (AOC’s) of vakscholen.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers betreffen schooljaar 1990/’91.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel vernieuwd. De voorlopige cijfers van een nieuw schooljaar worden toegevoegd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorafgaande schooljaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Tot en met schooljaar 2004/'05: tellingen op schoolniveau. Vanaf schooljaar 2005/'06: registerinformatie op persoonsniveau.

Waarnemingsmethode

Het aantal deelnemers wordt geteld op één peilmoment aan het begin van een schooljaar, namelijk 1 oktober. De geslaagden worden geteld over de periode van een jaar.

Tot en met schooljaar 2004/'05:
De cijfers zijn gebaseerd op tellingen van het aantal deelnemers en geslaagden per mbo-instelling. Per instelling werd voor elke opleiding het aantal deelnemende en het aantal geslaagde mannen en vrouwen geteld. Het toenmalige Cfi verzamelde de gegevens van de instellingen die door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werden bekostigd. Het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verzamelde de gegevens van de instellingen die zij bekostigde.
Een aantal gegevens werd door het CBS verzameld: (1) deelnemeraantallen voor de deeltijdopleidingen van het mbo 'oude stijl' tot en met 1991/'92, (2) deelnemeraantallen voor het leerlingwezen tot en met 1992/'93 en (3) geslaagdenaantallen voor het mbo 'oude stijl' tot en met 1995/'96.

Vanaf schooljaar 2005/'06:
De cijfers zijn gebaseerd op het basisregister onderwijsnummer (BRON). BRON bevat informatie op persoonsniveau over deelnemers en geslaagden in het bekostigde onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verzamelt de gegevens van de verschillende instellingen en beheert het register. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot ééncijferbestanden volgens met het CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. In de ééncijferbestanden is onder andere van elke deelnemer de hoofdinschrijving en van elke geslaagde het hoofddiploma voor het schooljaar aangegeven. Het CBS gebruikt de ééncijferbestanden om het aantal deelnemers en geslaagden te bepalen.
Omdat in BRON ook het burgerservicenummer (BSN) van de deelnemers en geslaagden is opgenomen, kan het CBS deze koppelen met andere registers op persoonsniveau, zoals de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA). In de tabellen is dan ook vanaf 2005/'06 informatie opgenomen uit de GBA over geslacht, leeftijd, herkomstgroepering en woonregio van de deelnemers en geslaagden aan het mbo.

Berichtgevers

Tot en met het schooljaar 2004/'05: het toenmalige Cfi, het toenmalige Ministerie van LNV en onderwijsinstellingen. Vanaf het schooljaar 2005/'06: DUO (BRON en ééncijferbestanden).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zonodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zonodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De definitieve cijfers geven een goed beeld van het werkelijke aantal deelnemers en geslaagden aan de door de overheid bekostigde mbo-instellingen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Zowel bij de cijfers over deelnemers als bij de cijfers over geslaagden, ontbreken aan het begin van de tijdreeks gegevens van enkele subgroepen. Hierdoor kan van die schooljaren ook het totaal aantal deelnemers of geslaagden niet worden weergegeven. Bij de deelnemers ontbreken de totalen van 1993/'94 tot en met 1995/'96. Bij de geslaagden ontbreken de totalen van 1990/'91 tot en met 1996/'97. De beschikbare totalen en subgroepen zijn goed vergelijkbaar in de tijd.

Tot en met 1995/'96 werd het aantal deelnemers geteld op 15 september, vanaf 1996/'97 worden ze geteld op 1 oktober. Het aantal geslaagden is steeds over een periode van een jaar geteld. Tot en met 1996/’97 betrof deze periode een schooljaar (1 augustus tot en met 31 juli). De geslaagden van 1997/'98 tot en met 2004/'05 zijn per kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) geteld. De geslaagden van 1997/'98 betreffen dan bijvoorbeeld het kalenderjaar 1998. Vanaf 2005/'06 is weer het schooljaar genomen, maar dan van 1 oktober tot en met 30 september.

Zie verder ‘Details over volgtijdelijke vergelijkbaarheid van mbo-statistieken’.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.