Financiering zorg, herkomst

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het onderzoek geeft een beschrijving van de herkomst van de uitgaven aan zorg. Het geeft de betalingen van gezinnen, bedrijven, overheid en buitenland aan financiers van zorg weer en de uitgaven van de financiers van zorg.

Doelpopulatie

Ingezeten personen en bedrijven in Nederland. Het betreft personen die langer dan één jaar in Nederland verblijven en bedrijven die gevestigd zijn in Nederland, inclusief vestigingen van buitenlandse ondernemingen in Nederland.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek heeft cijfers vanaf 1998.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De cijfers over t-2 worden in jaar t gepubliceerd. Dit in verband met de beschikbaarheid van cijfers vanuit de bronnen. Deze cijfers zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld bij de publicatie van een nieuw jaar. Dan worden de cijfers definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bronnen zijn de cijfers van de Zorgrekeningen en financieringsgegevens over de zorg uitgebracht door het College van Zorgverzekeringen (CvZ), Vektis en de Belastingdienst.

Globale structuur integratiekader

Tijdens de analyse zijn de totalen uit de Zorgrekeningen geconfronteerd met cijfers buiten het CBS. De verdeling van deze totalen over de financiers is hoofdzakelijk gebeurd aan de hand van de beschikbare bronnen. De post verschillen en saldi dient om de cijfers van de Zorgrekeningen aan te laten sluiten op de overige bronnen. De verschillen ontstaan voornamelijk door verschillen in definities. De saldi zijn de in de jaarverslagen gedocumenteerde saldi van het Zorgverzekeringsfonds en het Algemeen fonds buitengewone ziektekosten.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Voor de periode 1998 tot heden zijn het beschreven terrein en de gehanteerde definities en begrippen éénduidig, zodat de volgtijdig- en vergelijkbaarheid gewaarborgd zijn.

Revisies

Revisie vindt plaats bij:

  • Conceptuele en methodologische wijzigingen; 
  • Het beschikbaar komen van nieuwe bronnen;
  • Revisie van bestaande bronnen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De opgave van de bronnen worden beoordeeld op volledigheid, aannemelijkheid en consistentie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van eerdere verslagperiodes. Waar nodig worden correcties toegepast.