Zorgrekeningen

Wat behelst het onderzoek

Doel

Beschrijving van de maatschappelijke uitgaven aan zorg (geldstromen op het zorgterrein).

Domeinbeschrijving

Het domein van de statistiek omvat alle activiteiten voor gezondheid en welzijn, waarbij direct contact is met de patiënt of cliënt, en activiteiten van beleid, beheer en verzekering van gezondheids- en welzijnszorg. Dat betekent dat niet alleen bedrijven en instellingen met als hoofdactiviteit het verstrekken van zorg (SBI 86, 87 en 88) meetellen, maar ook de zorgactiviteiten van andere bedrijven en instellingen. Het gaat om instellingen en praktijken op het terrein van de zorg, die zorgactiviteiten of aan de zorg verbonden activiteiten (levering van genees- en hulpmiddelen, beleid en beheer) uitoefenen.
De onderwerpen die in de statistiek zijn opgenomen zijn:

  • De uitgaven aan zorg in lopende prijzen
  • De uitgaven aan gezondheidszorg volgens het System of Health Accounts (SHA), in lopende prijzen
  • De uitgaven aan zorg in constante prijzen

De onderwerpen zijn uitgesplitst naar type zorgaanbieder en financieringswijze; de uitgaven aan gezondheidszorg volgens SHA zijn ook uitgesplitst naar functies (doelen) van gezondheidszorg. Tevens worden de uitgaven naar financieringswijze toegedeeld naar de sectoren (huishoudens, bedrijven, overheid en buitenland) van waaruit uiteindelijk de zorg wordt gefinancierd.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek heeft cijfers vanaf 1998. Internationaal vergelijkbare cijfers volgens SHA vanaf 2005.

Frequentie

Twee keer per jaar. De uitgaven naar uiteindelijke financieringsbron een keer per jaar.

Publicatiestrategie

Nieuwe en voorlopige cijfers over jaar t-1 in mei van het jaar t, in de vorm van een persbericht en een StatLine publicatie "Zorgrekeningen;
uitgaven en financiering". De cijfers van de laatste twee gepubliceerde jaren zijn nader voorlopig en/of voorlopig. Een update van de (nader) voorlopige cijfers over t-1 en t-2 vindt plaats in november of december van het jaar t in dezelfde StatLine publicatie.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Interne bronnen: CBS-statistieken van zorgaanbieders, Nationale rekeningen, prijs- en tariefinformatie.
Externe bronnen: financieringsgegevens van Zorginstituut Nederland (voorheen College voor Zorgverzekeringen), budgetinformatie ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tariefinformatie van de Nederlandse Zorgautoriteit, jaarverslagen, financiële overzichten.

Globale structuur integratiekader

In een integratieproces worden gegevens uit diverse interne en externe bronnen met elkaar geconfronteerd en geanalyseerd. Uit dit proces resulteren dossiers van aanbieders van zorg die inzicht verschaffen in de uitgaven, financieringsbronnen en functies. Ook prijs- en volumegegevens komen beschikbaar. De opgave van de bronnen worden beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van eerdere verslagperiodes en vergelijkbare bronnen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In het integratieproces worden de uitkomsten van een veelheid van interne- en externe bronnen met elkaar geconfronteerd. Deze werkwijze bevordert de betrouwbaarheid van de gepubliceerde resultaten in hoge mate. Voor de periode 1998 tot heden zijn het beschreven terrein en de gehanteerde definities en begrippen eenduidig, zodat de volgtijdige vergelijkbaarheid gewaarborgd is. Vergelijking van de voorlopige met definitieve uitkomsten laat zien dat het verschil tussen de voorlopige en definitieve cijfers in de regel van beperkte omvang is. Het verschil varieert van maximaal één procent bij de totale uitgaven aan zorg (hoogste aggregatieniveau) tot enkele procenten bij de uitgaven aan afzonderlijke, kleine aanbieders van zorg.

Revisies

Overgang in 1998 van Kosten en financiering van de gezondheidszorg op Zorgrekeningen: tot 1998 werden de uitgaven van de publiek gefinancierde zorg beschreven; vanaf 1998 is het hele terrein van zorg, en gefinancierd door alle mogelijke bronnen beschreven. In de StatLine publicatie Zorg; financiële gegevens, vanaf 1972, zijn de cijfers van de Zorgrekeningen teruggelegd tot 1972.
Revisie 2008: De belangrijkste wijzigingen houden verband met het niet meer opnemen van de niet-zorgactiviteiten van de zorgaanbieders (met name bij de instellingen) en het gebruik maken van de uitkomsten van statistieken die worden samengesteld in het kader van de maatschappelijke verantwoording (jaardocument zorg). Op het niveau van het totaal van de zorguitgaven hebben deze wijzigingen echter slechts een gering effect.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er vindt controle plaats op volledigheid, interne en externe consistentie en plausibiliteit van de verzamelde interne en externe gegevens. Waar nodig worden correcties toegepast.