Caribisch Nederland, Internationale handel in goederen

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren van gegevens over de handel in goederen van Bonaire, Saba en Sint-Eustatius met het buitenland. Deze statistiek wordt bijgehouden omdat de BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanaf 10 oktober 2010 openbare lichamen van Nederland zijn.

Doelpopulatie

De verschillende handelsstromen en goederensoorten die Bonaire, Sint-Eustatius en Saba binnenkomen dan wel verlaten. De populatie van de statistiek van de Internationale Handel bestaat uit alle ondernemingen in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, dat wil zeggen de ondernemingen die een CRIB-nummer hebben en handel met het buitenland voeren.

Statistische eenheid

Statistische eenheid: Ondernemingen in Bonaire, Sint-Eustatius en Sabamet een CRIB-nummer, die handel met het buitenland voeren.

Aanvang onderzoek

De huidige vorm van de statistiekCaribisch Nederland, Internationale handel Bonaire dateert van het derde kwartaal van  2011.Voor de overige  eilanden zijn gegevens beschikbaar vanaf het vierde kwartaal 2011 voor invoer Sint-Eustatius, eerste kwartaal 2012 voor invoer van Saba en  tweede kwartaal 2012 voor uitvoer van Saba en Sint-Eustatius. Deze verschillende startdata zijn het geval van verschillen in de start van de waarneming van de gegevens op de diverse eilanden.
Tot 2009 zijn wel gegevens gepubliceerd over de internationale handel van Bonaire, maar deze zijn niet precies vergelijkbaar, omdat ze via een andere methodiek tot stand kwamen: Caribisch NL, Bonaire; internationale handel; invoer en uitvoer, 2004-2009

Frequentie

De frequentie van rapporteren is per kwartaal.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde kwartaalcijfers zijn voorlopig. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer 6 maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling van de cijfers.In het derde kwartaal van het huidige jaar komt tevens het definitieve jaarcijfer van het voorgaande jaar beschikbaar op StatLine.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Er wordt een registratie van de douane aangewend.

Waarnemingsmethode

Bedrijven op de eilanden doen aangifte van de import en export van goederen bij de douane. Het CBS ontvangt op kwartaalbasis een deel van de informatie van deze aangiften.

Steekproefomvang

Alle ondernemingen met handel met andere landen zijn opgaveplichtig voor de statistiek van de Internationale Handel.

Geheimhouding

Het komt voor dat bepaalde in- en uitvoercijfers in het kader van geheimhouding slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden gepubliceerd. Dit is het geval wanneer deze een individueel karakter hebben en de bekendmaking ervan de belangen van een importeur of exporteur in ernstige mate kan schaden. In de statistiek van de internationale handel is een passieve geheimhouding van toepassing. Dat wil zeggen dat belanghebbenden zelf een aanvraag tot geheimhouding bij het CBS moeten indienen.

Berichtgevers

Ondernemingen in Bonaire, Saba en Sint-Eustatius met een CRIB-nummer diebij de douane  aangifte doen van import en export van goederen.

Controle- en correctiemethoden

Controle en correctie vindt plaats naar de mate van belangrijkheid van de ingezonden opgaven. De plausibiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van tijdreeksen. Ontstaan twijfels over deze plausibiliteit dan wordt gecontroleerd op een meer gedetailleerd niveau.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Met betrekking tot de nauwkeurigheid van de uitkomsten zijn een aantal indicatoren beschikbaar, namelijk:

  • vergelijking van de eigen uitkomsten met de uitkomsten van partnerlanden (asymmetriën)
  • validaties met behulp van externe bronnen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In de regel worden kwartaalgegevens vergeleken met kwartaalgegevens van het voorafgaande jaar (t-1).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maatregelen om cijfers zo goed mogelijk te publiceren:

  • Verschillenonderzoek
  • Controlesysteem optimaliseren

De cijfers over de internationale handel van Caribisch Nederland  kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal. Hierdoor hebben de cijfers bij de eerste publicatie een voorlopig karakter. Deze voorlopige cijfers worden ongeveer 6 maanden na afloop van het verslagkwartaal definitief door een bijstelling van de cijfers.