Internationale handel in goederen, Bonaire

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Het publiceren van gegevens over de handel in goederen van Bonaire met het buitenland. Deze statistiek wordt bijgehouden omdat de BES-eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vanaf 10 oktober 2010 openbare lichamen van Nederland zijn.

Doelpopulatie

De verschillende handelsstromen en goederensoorten die Bonaire binnenkomen dan wel verlaten. Hierbij spelen ook de herkomst en de bestemming van de goederen een belangrijke rol. De populatie van de statistiek van de Internationale Handel bestaat uit alle ondernemingen in Bonaire, dat wil zeggen de ondernemingen die een CRIB-nummer hebben en handel met het buitenland voeren.

Statistische eenheid

Statistische eenheid: Ondernemingen in Bonaire, met een CRIB-nummer, die handel met het buitenland voeren.

Aanvang onderzoek

De huidige vorm van de statistiek Internationale handel Bonaire dateert van 10 oktober 2010.

Frequentie

De frequentie van rapporteren is jaarlijks. De frequentie van verzamelen is maandelijks.

Publicatiestrategie

De gepubliceerde jaarcijfers zijn definitief.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Soort onderzoek

Voor de handel met de andere landen wordt een registratie van de douane aangewend.

Waarnemingsmethode

Maandelijks ontvangt het CBS van de douane gegevens over de import en export van goederen. Bedrijven doen aangifte bij de douane. Het CBS ontvangt een deel van de informatie van deze aangiften.

Steekproefomvang

Alle ondernemingen met handel met andere landen zijn opgaveplichtig voor de statistiek van de Internationale Handel.

Geheimhouding

Het komt voor dat bepaalde in- en uitvoercijfers in het kader van geheimhouding slechts gedeeltelijk of helemaal niet worden gepubliceerd. Dit is het geval wanneer deze een individueel karakter hebben en de bekendmaking ervan de belangen van een importeur of exporteur in ernstige mate kan schaden. In de statistiek van de internationale handel is een passieve geheimhouding van toepassing. Dat wil zeggen dat belanghebbenden zelf een aanvraag tot geheimhouding bij het CBS moeten indienen.

Berichtgevers

Ondernemingen in Bonaire met een CRIB-nummer en de douane.

Controle- en correctiemethoden

Controle en correctie vindt plaats naar de mate van belangrijkheid van de ingezonden opgaven. De plausibiliteit wordt gecontroleerd aan de hand van tijdreeksen. Ontstaan twijfels over deze plausibiliteit dan wordt gecontroleerd op een meer gedetailleerd niveau.


Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Met betrekking tot de nauwkeurigheid van de uitkomsten zijn een aantal indicatoren beschikbaar, namelijk:
• vergelijking van de eigen uitkomsten met de uitkomsten van partnerlanden (asymmetriën)
validaties met behulp van externe bronnen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

In de regel worden jaargegevens vergeleken met jaargegevens van het voorafgaande jaar (t-1).

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Maatregelen om cijfers zo goed mogelijk te publiceren:
• Verschillenonderzoek

De cijfers zijn beschikbaar ongeveer acht maanden na het verslagjaar en zijn definitief.