Arbeidskosten kerncijfers

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de omvang en samenstelling van de arbeidskosten in particuliere bedrijven en instellingen.

Doelpopulatie

Vanaf 2008: alle bedrijven en instellingen in Nederland.

Tot 2008 omvatte de populatie alleen particuliere bedrijven in Nederland met tien of meer werknemers. 

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

1997.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden door het CBS op StatLine gepubliceerd en worden door Eurostat (het statistisch bureau van de Europese Unie), samen met de uitkomsten van andere Europese landen, gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Combinatie van gegevens uit diverse bronnen.

Waarnemingsmethode

Uitgangspunt zijn de vierjaarlijkse Arbeidskostenonderzoeken. De uitkomsten van die onderzoeken (2000, 2004, 2008, etc.) liggen vast. De uitkomsten van de tussenliggende jaren tot en met 2005 worden bepaald op basis van de loonontwikkeling volgens de CBS-Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL), en de ontwikkeling van de sociale premies volgens de Arbeidsrekeningen. Vanaf 2006 wordt voor de loonontwikkeling gebruik gemaakt van de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL).

Berichtgevers

Belastingdienst, UWV, bedrijven en instellingen.

Steekproefomvang

N.v.t.

Controle- en correctiemethoden

Alle gebruikte bronnen zijn gecontroleerd en, waar nodig, aangepast.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij het onderzoek kan sprake zijn van meetfouten, procesfouten en model-aannamefouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

N.v.t.