Arbeidskostenonderzoek

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het verkrijgen van gegevens over de omvang en samenstelling van de arbeidskosten in bedrijven en instellingen.

Doelpopulatie

Alle bedrijven en instellingen in Nederland.

Voor het Arbeidskostenonderzoek 2000 zijn alleen particuliere bedrijven en instellingen (exclusief landbouwbedrijven) met tien of meer werknemers in kaart gebracht.

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

2000.

Frequentie

Eenmaal per vier jaar.

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden door het CBS op StatLine gepubliceerd en worden door Eurostat (het statistisch bureau van de Europese Unie), samen met de uitkomsten van andere Europese landen, gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Combinatie van gegevens uit een groot aantal bronnen.

Waarnemingsmethode

Voor het onderzoek is niet speciaal geënquêteerd. Voor de onderzoeken van 2000 en 2004 is gebruik gemaakt van met name gegevens van de CBS-Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL). Voor het onderzoek van 2008 is gebruik gemaakt van de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen (SWL). Deze EWL- en SWL-gegevens zijn op werknemersniveau uitgebreid met gegevens uit andere CBS-enquêtes en met gegevens ontleend aan externe registraties. Het gaat onder meer om de Productiestatistieken, de Ziekteverzuimstatistiek, de Nationale Rekeningen en registraties van de Belastingdienst. Een beschrijving van de onderzoeksopzet en bronnen is opgenomen in het artikel 'Arbeidskosten in 2000'  in de Sociaal-economische maandstatistiek van januari 2003, pagina 20-29.

Berichtgevers

Belastingdienst, UWV, bedrijven en instellingen.

Steekproefomvang

Arbeidskostenonderzoek 2000: ruim 8,8 duizend bedrijven en instellingen; circa 1,6 miljoen banen van werknemers.

Arbeidskostenonderzoek 2004: bijna 25 duizend bedrijven en instellingen; circa 3,9 miljoen banen van werknemers.

Arbeidskostenonderzoek 2008: een integraal register met ruim 500 duizend bedrijven en circa 7,9 miljoen banen van werknemers.

Arbeidskostenonderzoek 2012: een integraal register met ruim 475 duizend bedrijven en ca. 7,8 miljoen banen van werknemers.

Controle- en correctiemethoden

Alle gebruikte bronnen zijn gecontroleerd en, waar nodig, aangepast.

Weging

De ophoging gaat in twee stappen:

  1. Ophoging binnen het bedrijf: door per in de steekproef opgenomen werknemer een gewicht vast te stellen;
  2. Ophoging per steekproefcel ( = een verzameling van soortgelijke bedrijven): door per waargenomen bedrijf een gewicht samen te stellen.

Door deze tweestaps ophoging worden landelijk representatieve uitkomsten verkregen.

Voor het Arbeidskostenonderzoek 2008 en 2012 is weging niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij het onderzoek kan sprake zijn van steekproeffouten, meetfouten, procesfouten en model-aannamefouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De uitkomsten van het Arbeidskostenonderzoek 2000, 2004 en 2008 zijn niet volgtijdelijk vergelijkbaar. Dit komt doordat ze op een verschillende werknemerspopulatie betrekking hebben, door wetswijzigingen en door conceptuele verschillen. Zo zijn de gewerkte uren in 2000 exclusief onbetaald overwerk en in 2004 inclusief onbetaald overwerk en maakten de kosten kinderopvang in 2000 en 2004 deel uit van het loon in natura en in 2008 van de WW-premie.

Wijzigingen in het Arbeidskostenonderzoek 2012 ten opzichte van het Arbeidskostenonderzoek 2008: in januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd. De bedragen in de vorm van een eindheffing worden toegerekend aan de bijzondere beloningen. In het bronmateriaal zitten vergoedingen voor dienstreizen in opdracht van de werkgever. Voor het Arbeidskostenonderzoek 2012 is een methode ontwikkeld om de dienstreizen uit het totale bedrag reiskostenvergoeding te filteren.Voor het bedrag aan opleidingskosten is gebruik gemaakt van het onderzoek Bedrijfsopleidingen 2010.Het direct loon is verminderd met het bedrag aan opname voor de levensloopregeling. Het gespaarde bedrag over 2012 voor de levensloopregeling is geboekt bij de werkgeversbijdrage spaarregeling.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De uitkomsten van het onderzoek zijn statistisch beschreven met een variantie-analyse en, voor zover mogelijk, vergeleken met andere bronnen.