Exportradar

De Exportradar is een animatie die laat zien of de omstandigheden voor de export van goederen verbeterd of verslechterd zijn.

Hoe wordt de radar gemaakt?

De radar is opgebouwd uit zes indicatoren die een grote invloed hebben op de Nederlandse export. De omstandigheden voor de export worden sterk bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse producten, de eurozone en Duitsland in het bijzonder. Verder is de concurrentiepositie van Nederland van belang, bijvoorbeeld of de Nederlandse producten goedkoper of duurder dan wel beter of slechter zijn dan die van de concurrenten.

Elke maand worden van de zes indicatoren de nieuwste cijfers toegevoegd. Van elke indicator wordt berekend hoe ver deze afwijkt van de gemiddelde waarde. Het gemiddelde is berekend over de hele tijdreeks en is weergegeven als ‘nullijn’. Een waarde groter dan de nullijn betekent dat deze indicator een gunstiger waarde dan gemiddeld heeft. Als de waarde kleiner is dan de nullijn, heeft de indicator een minder gunstige waarde dan gemiddeld.

Hoe gebruik je de radar?

Doordat de zes indicatoren zijn afgebeeld in een zeshoekig radardiagram geven ze in één overzicht de situatie voor de export. Hoe groter het oppervlak is, hoe beter de omstandigheden zijn. De “gemiddelde” stand is weergegeven door de stippellijn. Per indicator kan worden afgelezen of deze gunstiger of ongunstiger is dan gemiddeld.

Door de schuif aan het begin van de tijdreeks te zetten en op ‘play’ te drukken is te zien hoe de omstandigheden voor de export in de afgelopen maanden en jaren zich hebben ontwikkeld.  In april 2009 werd een dieptepunt bereikt, wat te zien is aan het kleine oppervlak. De economische krimp in het tweede kwartaal van 2009 was de grootste sinds de Tweede Wereldoorlog. Na april 2009 wordt het oppervlak in de radar geleidelijk aan weer groter. De export trekt weer aan en de economie begint weer te groeien.

Wat kun je ermee?

Met de Exportradar kan worden afgelezen of de omstandigheden voor de Nederlandse export gunstiger of minder gunstig zijn geworden, en welke indicatoren daar vooral aan hebben bijgedragen. Welke indicatoren ontwikkelden zich in positieve zin en hoe vertaalde zich dat in de Nederlandse export? De export is erg belangrijk voor de Nederlandse economie. Doorgaans geldt dat als de export het goed doet, het ook beter gaat met de Nederlandse economie. Ook kan gedurende een schooljaar worden gevolgd hoe de omstandigheden zich volgens de Exportradar ontwikkelen.