© Martijn Kruit

CBS Urban Data Center/Leiden

Leiden is het centrum van een groter stedelijk gebied, namelijk de regio Holland Rijnland. In december 2017 is door de gemeente Leiden en het Centraal Bureau voor de Statistiek het Urban Data Center, UDC Leiden071, geopend. In dit UDC wordt samengewerkt op het gebied van databeheer en -ontwikkeling. Het doel is om stedelijke problematiek onder andere op het gebied van inkomen, wonen en voorzieningen aan te pakken met behulp van data.

In het Urban Data Center lopen onderzoekstrajecten van uiteenlopende aard. De eerste drie trajecten in het UDC Leiden071 zijn:

1. Onderzoek naar armoede

Er is niet voldoende inzicht in hoe de groep mensen die onder 120% van het sociaal minimum zitten is samengesteld. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar chronisch zieken. Het is een taak van de gemeenten hiervoor beleid te maken, maar de doelgroep is moeilijk te vinden. Ook wordt onderzocht hoeveel mensen in deze doelgroep daadwerkelijk gebruik maken van speciale regelingen voor minima.

2. Onderzoek naar scheefwonen

De druk op de sociale huursector is groot. Scheefwoners ‘houden woningen bezet’ voor de eigenlijke doelgroep. Op dit moment is het voor de gemeente niet duidelijk hoe groot het percentage scheefwoners is en wat hun inkomen is. Ook is er behoefte aan inzicht in hoeveel scheefwoners er in de afgelopen vijf jaar zijn verhuisd en waar naar toe.

3. Onderzoek naar onderwijskansen

Het CBS heeft in opdracht van het ministerie van OC&W een nieuw verdeelmodel ontwikkeld voor de gewichtenregeling in het basisonderwijs. Leiden gebruikt haar eigen model om kinderen gelijke onderwijskansen te bieden. Onderzocht wordt of Leiden het CBS-model kan gebruiken voor het bepalen van de Leidse doelgroep. Mogelijk is deze nieuwe indicator aanleiding om de definitie van de Leidse doelgroep in 2019 aan te passen.

Maatwerk